Avalik konkurss: Rahandusministeeriumi maksu-ja tollipoliitika asekantsler

22.01.2019 | 09:32

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsleri põhiülesandeks on maksu- ja tollipoliitika kujundamine ja selle elluviimise koordineerimine. Asekantsleri peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on Eesti maksusüsteemi konkurentsivõimelisuse ja kestlikkuse kindlustamine muutuvas majanduslikus, sotsiaalses ja poliitilises keskkonnas, ausa maksukonkurentsi ja maksustabiilsuse edendamine ning maailma ägedamate maksulahenduste rakendamisele kaasa aitamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon; 
2) vähemalt 3-aastane juhtimise kogemus;
3) inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
4) kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Ametikohale asumise kuupäev on 15.08.2019.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1) väga head maksunduse ja riigirahanduse alased teadmised sh maksuõiguse tundmine; 
2) vähemalt 5-aastane töökogemus koordineeritavas valdkonnas või sellega seonduval tegevusalal;
3) rahvusvahelise suhtlemise ja Euroopa Liidu alase koostöö kogemus.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, s.h. kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise; 
- elulookirjelduse, soovitavalt europassi CV vormil;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 11.02.2019 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Konkurss Rahandusministeeriumi asekantsleri ametikohale“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 611 3278 (Rahandusministeerium).