Avalik konkurss: Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler

13.10.2020 | 16:39

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsleri ametikohale.

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsleri põhiülesandeks on maksu- ja tollipoliitika kujundamine ja selle elluviimise koordineerimine. Valdkonna peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on Eesti maksusüsteemi konkurentsivõimelisuse ja kestlikkuse kindlustamine turbulentses sotsiaalmajanduslikus keskkonnas, ausa maksukonkurentsi edendamine ning toimivatele maksulahenduste rakendamisele kaasa aitamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2) vähemalt 3-aastane juhtimise kogemus;
3) inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
4) kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile rõhuasetusega „Tuleviku kujundaja“ ja „Väärtuste looja“ kompetentsidele (https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).

Eelistatud on kandidaadid, kellel on:
1) väga head maksunduse ja fiskaalpoliitika alased teadmised sh maksuõiguse tundmine;
2) vähemalt 5-aastane töökogemus koordineeritavas valdkonnas või sellega seonduval tegevusalal;
3) rahvusvahelise suhtlemise ja Euroopa Liidu alase koostöö kogemus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjeldus, soovitavalt europassi CV vormil; http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Eesti maksupoliitika kolm suuremat väljakutset ja võimalust“.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 2.11.2020. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Rahandusministeeriumi maksu-ja tollipoliitika asekantsleri konkurss“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).