Avalik konkurss: Rahapesu Andmebüroo juht

04.09.2020 | 17:17

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Rahapesu Andmebüroo juhi ametikoha täitmiseks.

Rahapesu Andmebüroo on alates jaanuarist 2021 Rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluv valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest lähtuvalt.

Rahapesu Andmebüroo juhi peamisteks väljakutseteks lähiaastatel on senist tegevusfookust laiendades kujundada organisatsioon maailmatasemel tunnustatud ja innovaatiliseks finantsandmete ja –teabe analüüsikeskuseks, mis jälgib ja analüüsib ettevõtluskeskkonna arenguid, kasutab maksimaalselt olemasolevaid andmeid, rakendab andmehaldusel ja riskianalüüsil põhinevat ennetavat järelevalvemudelit, teeb koostööd teiste uurimis- ja järelevalveasutustega ning arendab edasi asutuse tehnoloogilist võimekust.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. kõrgharidus;
2. vähemalt 3-aastane juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile, rõhuasetusega „Tuleviku kujundaja“, „Tulemuste saavutaja“ ja „Innovatsiooni vedaja“ kompetentsidele (https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel ).

Eelistame kandidaati, kellel on:
- rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alane kogemus ja head teadmised vastavatest regulatsioonidest ja standarditest;
- head teadmised andmehaldusest, riskianalüüsist ja/või infosüsteemide toimimisest;
- teadmised haldusmenetlusest, eeskätt seonduvalt riikliku järelevalvega;
- rahvusvahelise suhtlemise kogemus;
- täiendavate võõrkeelte oskus.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaadi nimetab ametisse viieks aastaks Vabariigi Valitsus rahandusministri ettepanekul.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avalduse;
- elulookirjelduse, soovitavalt europassi CV vormil http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Rahapesu-vaba Eesti: kättesaamatu unistus või teostatav eesmärk?“

Dokumendid palume esitada hiljemalt 28. septembril 2020. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "RAHAPESU ANDMEBÜROO JUHI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee. Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).