Avalik konkurss: Ravimiameti peadirektor

13.09.2016 | 13:43

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Ravimiameti peadirektori ametikoha täitmiseks.

Ravimiameti peadirektori töö üldeesmärk on tagada asutuse poolt osutatavate teenuste ja järelevalve kõrge usaldusväärsus, efektiivsus ning kodanikukesksus.

Peadirektori esmaseks väljakutseks on tagada tõhus järelevalve Eestis kasutatavate ravimite üle ning korraldada edukalt rahvusvahelist koostööd EL ravimite järelevalvevõrgustikuga. Ravimiameti peadirektor on võtmerollis Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisel ravimitega seotud valdkondade edukal eestvedamisel, sh vastavate kõrgetasemeliste ekspertkohtumiste juhtimisel ja ravimite kättesaadavuse ning väikeste turgude teema ettevalmistamisel.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. Vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus, teenistusülesannete täitmiseks piisav haridus ja inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega juhtimisvõimekusele, ressursside ja inimeste juhtimisele;
3. Head teadmised Eesti ja rahvusvahelise ravimituru toimimisest.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon meditsiini valdkonnas;
2. edukas rahvusvahelise koostöö korraldamise kogemus;
3. head finantsjuhtimise alased teadmised.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Ravimiameti 2017 – 2020 väljakutsed rahvusvahelises vaates“, essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 12. oktoobril 2016 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "RA PEADIREKTORI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 6269 260 (Sotsiaalministeerium).