Avalik konkurss: Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor

08.01.2015 | 16:32

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektori ametikohale.

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) on rohkem kui 100 teenistujaga kompetentsikeskus, mille
ülesanne on kujundada Eesti infoühiskonda ning tõsta seeläbi ühiskonnaliikmete elukvaliteeti
ning Eesti majanduse konkurentsivõimet. Amet arendab ja haldab riigi IT baaskomponente ja
nendega seotud infosüsteeme, korraldab infoturbega seotud tegevusi ja käsitleb Eesti
arvutivõrkudes toimuvaid turvaintsidente. Lisaks konsulteerib avalike teenuste osutajaid,
kuidas oma infosüsteeme nõuetekohaselt hallata ja teostab nende üle järelevalvet.


Peadirektori peamine väljakutse on juhtida Eesti riigi IT ühte olulisemat ametit. Eesti avalik
sektor on sõltuv e-lahendustest ning tagasi paberimajandusele ei ole võimalik pöörduda.
Sellest tulenevalt peavad olema tagatud X-tee, ID-kaardi valdkonna, eesti.ee ja teiste e-riigi
baaskomponentide toimimine ja areng. Riigi infosüsteemide arhitektina on RIA kaasvastutav,
et kogu Eesti infoühiskond areneks. Võtmetähtsusega ülesanne on Eesti küberruumi kaitse
tagamine ning ühiskonna teadlikkuse tõstmine küberturbe teemadel.


Oma ülesannete edukaks täitmiseks vajab peadirektor süsteemset ja terviklikku nägemust
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna arendamisest riigis, koostöö- ja
koordineerimisvõimet, strateegilise juhtimise ja meeskonna eestvedamise oskust.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja inglise keele oskus B2 tasemel;
2) kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt
https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega
juhtimisvõimekusele, õigusteadlikkusele ning koostööle.


Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1) vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas;
2) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
3) head sisulised teadmised Riigi Infosüsteemi Ameti tegevusvaldkonnast ning seda
reguleerivatest õigusaktidest.


Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „RIA ees seisvad ülesanded Eesti IKT maastikul ning peadirektori roll
nende saavutamisel“, maksimaalne pikkus üks-kaks A4 lehekülge.


Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.


Dokumendid palume esitada hiljemalt 23. jaanuaril 2015. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "RIIGI INFOSÜSTEEMI AMETI PEADIREKTORI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil
tippjuhid@riigikantselei.ee.


Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 625 6323 (Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium).