Avalik konkurss: riigiarhivaar

31.03.2020 | 17:51

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi riigiarhivaari ametikoha täitmiseks.

Riigiarhivaari ülesanne on Rahvusarhiivi juhtimine ja esindamine ning arhiivindusvaldkonna (arhivaalide kogumine, säilitamine ja neile juurdepääsu võimaldamine) kujundamine, arendamine ja elluviimine. Lähiaastate prioriteedid on arhiiviväärtusliku digitaalse teabe kogumine ja digitaalsele arhiiviainesele juurdepääsu tagamine, kultuuripärandi digiteerimise tegevuskava (2018–2023) raames teostatavate dokumendi-, foto- ja filmipärandi digiteerimisprojektide läbiviimine, arhiiviteabele tugineva arhiivipedagoogilise tegevuse edendamine ning Rahvusarhiivi Tallinna keskuse rajamine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 5-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel) rõhuasetusega „Tuleviku kujundaja“ ja „Tulemuste saavutaja“ kompetentsidele.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. eelnev töökogemus arhiivindusvaldkonna kujundamisel ja arendamisel;
2. tippjuhina töötamise kogemus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- tegevuskava järgmiseks viieks aastaks, kuni 2 lk

Kandideerimistaotlus palume esitada hiljemalt 25. mail 2020. aastal tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Konkurss tippjuhtide ametikohtadele“ või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.
Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 53 450 403 (Rahvusarhiiv).