Avalik konkurss riigiarhivaari ametikohale

17.08.2000 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 17. augustil 2000. a. Riigisekretär Aino Lepik kuulutas välja avaliku konkursi riigiarhivaari ametikohale. Riigiarhivaari põhiülesanded on Rahvusarhiivi juhtimine, arhiivinduse arengu kavandamine, riigi arhiivide eelarve kujundamine ja arhiivijärelevalve korraldamine.

Ametikohal esitatavad nõuded: akadeemiline kõrgharidus ajaloo või arhiivinduse või õigusteaduse alal; eri-, kutse- ja ametialane enesetäiendamine, sealhulgas teadmiste omandamine vähemalt ametikohal teadmistele ja oskustele esitatavate nõudmiste ulatuses; teenistus kõrgemate ametnike põhigruppi kuuluval või valitaval  ametikohal riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või organis vähemalt kaks aastat või kõrgharidust nõudval tööl arhiivinduse alal kolm aastat; töö või teenistus juhina vähemalt kaks aastat; riigi põhikorra, kodanike õiguste ja vabaduste ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine; avaliku halduse organisatsiooni ja seda reguleerivate õigusaktide, Riigikantselei tegevusvaldkonna ja valitsusasutuste asjaajamiskorra aluste tundmine; Arhiivinõukogu ülesannete, arhiiviasutuste (sealhulgas Rahvusarhiivi) pädevuse ja ülesannete tundmine ja arhiivindust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ning eri-, kutse- ja ametialased teadmised Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud arhivaari kutsenõuete ulatuses (RT I 1998, 118/120,1897); teadmised arhiivide rahvusvahelistest organisatsioonidest, nende struktuurist, tegevusvaldkondadest ja otsuste tegemise korrast; teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest, organisatsiooni struktuurist ning õigussüsteemist ja selle rakendamisest, Euroopa Liidu otsustetegemise protsessi tundmine, põhjalikud teadmised arhiivinduse  valdkonnas eurointegratsiooni kontekstis; hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel, meeskonnatöö oskus, oskus suhelda avalikkusega ning avaliku esinemise oskus; eesti keele oskus kõrgtasemel, kahe võõrkeele (sealhulgas inglise keele) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; juhtimisalased teadmised ja oskused, sealhulgas juhtimisprintsiipide tundmine ja praktilise rakendamise oskus ning oskus planeerida tööprotsessi, juhtida ja motiveerida alluvate tööd; ülevaate omamine riigi infosüsteemidest, arhiivide  infosüsteemide tundmine, teadmised infotehnoloogia rakendamise üldpõhimõtetest ja kasutamisvõimalustest, tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ja ametikohal vajalike andmekogude käsitsemise oskus; teadmised turumajanduse üldpõhimõtetest, avaliku sektori majandustegevusest  ning eelarve, sealhulgas riigi ametiasutuse eelarve kujundamise põhimõtete tundmine; algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime algatada muudatusi ning kohaneda kiiresti ja paindlikult muudatustega ja ootamatute situatsioonidega; töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada pingeolukorras, efektiivselt kasutada aega, omada informatsiooni kasutusvalmina; kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime, sealhulgas  suutlikkus võtta vastu iseseisvaid otsuseid, võime näha ette otsustuste tagajärgi ning vastutada nende eest, usaldusväärsus, täpsus ja korrektsus; intellektuaalne võimekus, sealhulgas olulise eristamise ning analüüsi- ja sünteesivõime, suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise ja süsteemse edastamise oskus.

Ametipalga suurus on 34.palgaastme järgi 11 000 krooni, millele lisanduvad avaliku teenistuse seaduses ettenähtud lisatasud.

Avalduse ning teiste avaliku teenistuse seaduse alusel teenistusse astumiseks esitatavate dokumentide (elulookirjeldus, tunnistuse või diplomi koopia vajaliku hariduse kohta, omakäeline kinnitus, et kandidaat vastab teenistusse astumiseks seaduses sätestatud nõuetele) Arhiivinõukogule esitamise tähtaeg on 7.september 2000.a. Ümbrikule märkida "Riigiarhivaari konkurss".

Arhiivinõukogu aadress on Rahukohtu 3, Tallinn, 15161, infotelefon 631 6874. Arhiivinõukogu koosolek toimub 15. septembril 2000.a. kell 11.00  Rahukohtu 3.

Avaliku konkursi kuulutuse tekst on avaldatud Riigi Teataja väljaandes "Ametlikud Teadaanded" 17. augustil 2000. a.

Rahvusarhiiv on Riigikantselei halduses tegutsev valitsusasutus, mis on moodustatud arhiiviseaduse alusel. Rahvusarhiiv osaleb arhiivinduse arengu kavandamises, osaleb arhiivindust ja asjaajamist reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamises ja nende kooskõlastamises, korraldab ja teostab arhiivijärelevalvet, on arhiiviregistri volitatud töötleja,  vaatab läbi riigi arhiivide aastaeelarve eelnõud ja vajaduse korral lisaeelarve kohta käivad ettepanekud ning esitab nende alusel koostatud Rahvusarhiivi aastaeelarve eelnõu koos seletuskirjaga Riigikantseleile, tegeleb arhiivinduse teaduslike ja metoodiliste küsimustega, korraldab arhiivindusalast täiendõpet, annab arvamuse arhiivindusalaste koolituskavade kohta;
9) korraldab arhivaaride kutseeksameid ja väljastab kutsetunnistusi, korraldab arhivaalide ja neid käsitlevate trükiste avaldamist. Peale arhiiviseaduses sätestatud ülesannete täidab Rahvusarhiiv ka teistes seadustes sätestatud ja Vabariigi Valitsuse poolt talle pandud ülesandeid.

Arhiivinõukogu on riigisekretäri poolt juhitav nõuandev kogu arhiivindusealal, mille ülesannetaks on vaadata läbi arhiivinduse arengu põhisuunad, vaadata läbi arhiivindust, asjaajamist ja dokumentide säilitamist käsitlevate õigustloovate aktide eelnõud ja anda nende kohta arvamus, anda arvamus avalike arhiivide asutamiseks ja tegevuse lõpetamiseks, viia läbi avalik konkurss avaliku teenistuse seaduse  ja selle alusel sätestatud korras riigiarhivaari kandidaadi väljaselgitamiseks, arvestades arhivaarile esitatavaid kutsenõudeid, vajadusel arutada riigi ametiasutuste asjaajamise korraldamist ja teisi arhiivindust puudutavaid küsimusi.

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressiesindaja
Tel 693 5832