Avalik konkurss: Riigikantselei strateegiadirektor

14.01.2022 | 08:40

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Riigikantselei strateegiadirektori ametikohale.
    • Jaga

Strateegiadirektor hoiab ja arendab riigi strateegilise planeerimise raamistikku, koordineerib „Eesti 2035“ ja valitsuse tegevusprogrammi elluviimist ning toetab valitsust strateegiliste dokumentidega riigi säästvaks ja jätkusuutlikuks arenguks.
Lähiaastate peamised proovikivid on:
- juurutada valitsuse töös andmepõhine otsustusprotsess
- edendada avaliku sektori innovatsioonikultuuri
- olla avatud valitsemise partnerluse eestvedajaks

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
2. vähemalt 5-aastane struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile
(vt. kompetentsimudel). Rõhuasetus järgmistele kompetentsidele: tuleviku kujundaja, tulemuste saavutaja ja väärtuse looja.

Kandidaat peab endas kandma Riigikantselei väärtusi – meisterlikkus, avatus ja usaldusväärsus.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
- vähemalt 5-aastane riigi strateegilise juhtimise ning poliitika kujundamise ja koordineerimise kogemus;
- muudatuste juhtimise kogemus;
- laialdane tööks vajalik koostöö- ja suhtlusvõrgustik.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks. Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
1. motiveeritud avaldus;
2. CV;
3. tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
4. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
5. essee teemal: "Riigi pikaajaline arengustrateegia “Eesti 2035“ strateegiliste valikute mõjutajana", essee pikkus kuni 2 lehekülge

Dokumendid palume esitada hiljemalt 31. jaanuariks 2022. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).