Avalik konkurss: Riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktor

12.05.2015 | 23:50

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Riigikantselei valitsuskommunikatsiooni direktori ametikohale (asendaja).

Valitsuskommunikatsiooni direktori ülesanne on valitsuskommunikatsiooni ja poliitika kujundamise protsesside parem lõimimine ja valitsuskommunikatsiooni strateegiline juhtimine.

Valitsuskommunikatsiooni direktor juhib valitsuse kommunikatsioonibüroo tööd ning tagab büroo ülesannete täitmise. Valitsuse kommunikatsioonibüroo viib ellu ja arendab valitsuskommunikatsiooni strateegiat, korraldab teavitust valitsuse ja peaministri eesmärkidest ja tegevusest, koordineerib valitsusasutuste kommunikatsiooniüksuste koostööd, korraldab Euroopa Liidu alast teavitustegevust, arendab valitsuse kriisikommunikatsioonisüsteemi ja korraldab psühholoogilist kaitset, samuti korraldab riigi visuaalse identiteediga seonduvat.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon, vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus ning inglise keele oskus C1-tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile, rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, protsesside juhtimisele, suhtevõrgustike loomisele, kommunikatsioonile ja enesejuhtimisele (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel).

Eelistame kandidaati, kellel on: 
1. väga head teadmised kommunikatsiooni strateegilisest juhtimisest ja poliitika kujundamise protsessist;
2. kommunikatsiooniüksuse juhtimise ja arendamise kogemus;
3. vene keele oskus vähemalt B2-tasemel;
4. avalikus sektoris  töötamise kogemus.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil; http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Minu nägemus valitsuskommunikatsiooni eesmärkidest, rollist ja korraldamisest“ (kuni 2 lehekülge).

Dokumendid palume esitada hiljemalt 27. mail 2015. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "VALITSUSKOMMUNIKTSIOONI DIREKTORI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Konkurss korraldatakse lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendamiseks.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).