Avalik konkurss: Siseministeeriumi rahvastiku-, kodanikuühiskonna-ja perepoliitika asekantsler

09.09.2019 | 08:19

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Siseministeeriumi rahvastiku-, kodanikuühiskonna-ja perepoliitika ametikoha täitmiseks.

Siseministeeriumi missioon on luua ühiselt Eestile parim julgeoleku- ja turvalisuspoliitika.

Asekantsler juhib ja koordineerib Siseministeeriumis ja selle valitsemisalas rahvastiku- ja perepoliitika, kodanikuühiskonna-, usuasjade-, perekonnasündmuste- ning rahvastiku toimingute valdkonda. Tema peamisteks väljakutseteks on algatada Globaalse Eesti programm ülemaailmse Eesti kogukonna aktiveerimiseks ja kaasamiseks, luua soodne keskkond kodanikuühiskonna arenguks ning koostada sündimust toetava perepoliitika pikaajaline visioon.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistame kandidaati, kellel on:
1. strateegilise juhtimise, poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi kogemus;
2. vähemalt 5-aastane töökogemus koordineeritavas valdkonnas või sellega seonduval tegevusalal;
3. tippjuhina töötamise kogemus.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.
Ametikohale asumise aeg on 2019. a sügisel. Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, s.h. kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- elulookirjelduse, soovitavalt europassi CV vormil;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Minu nägemus peresõbralikust ja sidusast Globaalsest Eestist“. Essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Kandideerimisdokumendid palume esitada 1. oktoobril 2019. a tippjuhtide valikukomisjonile aasdressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Siseministeeriumi rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsleri konkurss“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).