Avalik konkurss: Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse-ja migratsioonipoliitika asekantsler

09.09.2019 | 08:45

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse-ja migratsioonipoliitika asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Siseministeeriumi missioon on luua ühiselt Eestile parim julgeoleku- ja turvalisuspoliitika.

Asekantsler juhib ja koordineerib Siseministeeriumis ja selle valitsemisalas sisejulgeolekupoliitika, korrakaitse- ja kriminaalpoliitika, kodakondsus- ja rändepoliitika ning piirivalvepoliitika kujundamist.  Tema peamiseks väljakutseks on eesmärgistatud ja mõjusa siseturvalisuse poliitika kujundamine. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus ning vähemalt 5 aastat töökogemust õiguskaitse;
siseturvalisuse, julgeoleku või riigikaitse valdkonnas;
3. inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistame kandidaati, kellel on:
1. strateegilise juhtimise, poliitika kujundamise ja koordineerimise protsessi kogemus;
2. tippjuhina töötamise kogemus.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks. Ametikohale asumise kuupäev on alates 01.01.2020. Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat. 

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, s.h. kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise; 
- elulookirjelduse, soovitavalt europassi CV vormil;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Turvalisus – kuidas olemasolevaga rohkem saavutada“. Essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Kandideerimisokumendid palume esitada 1. oktoobril 2019. a tippjuhtide valikukomisjonile aasdressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsleri konkurss“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei)