Avalik konkurss: Sotsiaalkindlustusameti peadirektor

18.04.2016 | 14:35

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Sotsiaalkindlustusameti peadirektori ametikoha täitmiseks.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektori töö üldeesmärk on tagada asutuse poolt osutatavate riiklike teenuste kõrge usaldusväärsus, efektiivsus ning kliendisõbralikkus.

Peadirektori esmaseks väljakutseks on sotsiaalkaitse valdkonna oluliste reformide (sh erihoolekanne, rehabilitatsiooniteenus, töövõimereform) ja e-teenuste (sh SKAIS2) edukas rakendamine. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. Vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus, teenistusülesannete täitmiseks piisav haridus ja inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega juhtimisvõimekusele, kodanikukesksusele, protsesside ja ressursside juhtimisele;
3. Head teadmised Eesti sotsiaalkindlustuse toimimisest.

Eelistatud on kandidaat, kellel on
1. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
2. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
3. head finantsjuhtimise alased teadmised;
4. varasem edukas kogemus teenuste disainil ja ellurakendamisel.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Tagasivaade 2020: Sotsiaalkindlusameti eduloo nurgakivid“, essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 11. mail 2016. a. tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "SKA PEADIREKTORI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 6269 260 (Sotsiaalministeerium).