Avalik konkurss: Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler

28.09.2018 | 10:43

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Sotsiaalala asekantsleri peamised väljakutsed on pikaajalise hoolduse reformi väljatöötamine ja elluviimine, tagades sealjuures töö-, tervise- ja sotsiaalvaldkonna kaasatuse; heaolu arengukava eesmärkide täitmise tagamine ning uue laste- ja perede arengukava koostamise juhtimine; inimese iseseisvat elu soodustava ja hoidva keskkonna kujundamine ühiskonnas.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2. vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
3. inglise keele oskus C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. vene keele oskus tasemel B2;
2. head teadmised Eesti sotsiaal- ja tervisesüsteemi toimimisest.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise; 
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal „Sotsiaalkaitse inimese jaoks - kuidas edasi?“. Essee soovitav pikkus on 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 1. novembril 2018 tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "Sotsiaalala asekantsleri konkurss" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 6269 260 (Sotsiaalministeerium).