Avalik konkurss: Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler

08.04.2016 | 10:40

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri ametikoha täitmiseks.

Asekantsleri töö eesmärgiks on tõsta Eesti inimese eluiga, kujundada elanikkonna vajadustele vastav tervishoiutaristu ning tervist toetav elu-, töö- ja õpikeskkond.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega poliitikate kujundamisele, õigusteadlikkusele, suhtevõrgustike loomine ja strateegilisele juhtimisele.

Eelistatud on kandidaat, kellel on
1. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
2. haridus tervishoiu valdkonnas;
3. head teadmised Eesti tervishoiusüsteemi toimimisest ja varasem tervishoiu valdkonnas töötamise kogemus.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Minu lahendused Eesti tervishoiu suurimatele väljakutsetele“, essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 26. aprillil 2016. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "TERVISEALA ASEKANTSLERI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 6269 260 (Sotsiaalministeerium).