Avalik konkurss: Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler

13.05.2021 | 10:49

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsleri ametikoha täitmiseks.
    • Jaga

Terviseala asekantsler kujundab riigi tervisepoliitikat vastavalt Sotsiaalministeeriumi 
põhimääruses sätestatud vastutusele.

Töölaual ootavad ees alljärgnevad väljakutsed:
- COVID-19 pandeemia leviku tõenduspõhine tõkestamine ning 2020-2021 
kriisikogemuse alusel tervishoiu kriisivalmisoleku tugevdamine;
- Eesti rahva eeldatava eluea ja tervena elatud aastate osakaalu kasvu toetava poliitika ja 
tegevuste kavandamine;
- Tervisehoiusüsteemi toimivuse ja jätkusuutlikkuse kavandamine, sh 
- esmatasandi tervishoiu areng (sh nt kättesaadavuse parandamine)
- eriarstiabi tulevikuvajaduse kavandamine
- inimesekeskse tervikliku raviteekonna väljakujundamise juhtimine
- tervishoiu rahastamissüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine, kindlustuskaitse 
laiendamine
- ravimite kättesaadavus ja hinnapoliitika kujundamine
- tervishoiutöötajate järelkasvu kavandamine ja pädevuste korrastamine
- personaalmeditsiini rakenduse valmimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2. Vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
3. Inglise keele oskus tasemel C1;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile 
(https://tippjuhid.riigikantselei.ee/kompetentsimudel), rõhuasetusega tuleviku 
kujundamisele, innovatsiooni juhtimisele ning tulemuste saavutamisele.

Eelistatud on kandidaat, kellel on kvalifikatsioon tervishoiu valdkonnas ja/või väga head 
teadmised Eesti tervisesüsteemi toimimisest.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat. 
Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Kandidaatidel palume esitada: 
- motiveeritud avaldus; 
- elulookirjeldus, sisestatuna konkursiveebi;
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku haridustaseme kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Tervisesüsteemi jätkusuutlikkuse võtmekohad“. Essee pikkus kuni 2 lk.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 14. juunil 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile 
tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 626 9260 (Sotsiaalministeerium).

Kati Valvik

Tippjuhtide kompetentsikeskuse konsultant