Avalik konkurss: Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler

16.12.2016 | 12:10

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsleri ametikoha täitmiseks

Tööala asekantsleri töö eesmärk on kavandada tööpoliitikat, sh tagada tööealise elanikkonna kõrge hõive, paindlikkus muutuva tööturu nõudlusega kohanemisel, arendada töösuhete ja töökeskkonna regulatsiooni ning eest vedada poliitikatega seotud õigusruumi, tööturuteenuste, hüvitiste ja toetuste kujundamist.

Asekantsleri esmaseks väljakutseks on töövõimereformi edukas elluviimine ning tegevuste kavandamine tööealise elanikkonna vastavuse tagamiseks kiiresti muutuva tööturu tingimustes. Eesti eesistumise ajal on asekantsleril võtmeroll töövaldkonna esindamisel ning tuleviku töö konverentsi sisuloomes.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. Vähemalt 3-aastane organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus, teenistusülesannete täitmiseks piisav haridus ja inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega juhtimisvõimekusele, poliitikate kujundamisele ja suhtevõrgustike loomisele.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
2. innovaatiline vaade tööturupoliitikale;
3. head teadmised töövaldkonna õigusruumist.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Minu lahendused töövõimereformi kitsaskohtadele“, essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 11. jaanuaril 2017. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "TÖÖALA ASEKANTSLER" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 6269 260 (Sotsiaalministeerium).