Avalik konkurss: Statistikaameti peadirektor

27.04.2021 | 11:25

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Statistikaameti peadirektori ametikohale.
    • Jaga

Statistikaameti ülesanne on kajastada ühiskonna olukorda ja muutusi ning varustada ühiskonda 
rahvastiku, sotsiaalvaldkonna, majanduse ja keskkonna arengu seisukohalt olulise teabega. 
Statistikaamet on peamine andmetega tegelev kompetentsikeskus ning andmehalduse 
korraldaja riigis. 
Statistikaameti peadirektori peamisteks väljakutseteks on 2021. a detsembris toimuva rahva- ja 
eluruumide loenduse ettevalmistamise ja läbiviimise korraldamine, ettevõtjate andmete 
esitamisega kaasneva halduskoormuse jätkuv vähendamine ning Statistikaameti kujundamine 
riigi andmeteaduse kompetentsikeskuseks.


Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon statistika või majanduse või nendega seotud 
erialal;
2. vähemalt 5-aastane eelnev edukas töökogemus suurema struktuuriüksuse või organisatsiooni 
juhina;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel; 
4. Kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile, rõhuasetusega 
„Tuleviku kujundaja“, „Tulemuste saavutaja“ ja „Innovatsiooni vedaja“ kompetentsidele 
(https://tippjuhid.riigikantselei.ee/kompetentsimudel).


Eelistame kandidaati, kellel on:
1. varasem kogemus infosüsteemide arendamisel ja/või statistiliste andmete kogumisel ja 
töötlemisel;
2. muudatuste juhtimise kogemus;
3. rahvusvahelise koostöö kogemus.


Statistikaameti peadirektori nimetab rahandusministri ettepanekul ametisse riikliku statistika
seaduse alusel Vabariigi Valitsus viieks aastaks. Konkurssi läbiviiv komisjon kuulab ära 
statistikanõukogu seisukoha kandidaadi sobivuse kohta.


Kandidaatidel palume esitada: 
- motiveeritud avaldus; 
- elulookirjeldus, sisestatuna konkursiveebi;
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: "Statistikaamet kui riigi andmehalduse ja – teaduse kompetentsikeskus 
ning ettevõtjate halduskoormuse vähendaja – kuidas saavutada seatud sihid? ", essee 
pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 13. mail 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile 
tippjuhi konkursiveebis aadressil tippjuhid.riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).

Kati Valvik

Tippjuhtide kompetentsikeskuse konsultant