Avalik konkurss: Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor

20.02.2017 | 18:17

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori ametikoha täitmiseks.

Tehnilise Järelevalve Ameti eesmärgiks on teenuste ja toodete kättesaadavuse, mitmekesisuse, ohutuse, ressursisäästlikkuse ja usaldusväärsuse suurendamine ning arendamine. TJA aitab kaasa riigi majanduspoliitika rakendamisele tööstusohutuse, elektroonilise side ja raudteetranspordi valdkondades. Peadirektor on 100-liikmelise asjatundliku meeskonna eestvedaja ning tagab ameti tõhusa toimimise.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, koostööle ja õigusteadlikkusele.
3. Tehnilise Järelevalve Ameti tegevusvaldkonna tundmine.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
2. magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase;
3. head sisulised teadmised Tehnilise Järelevalve Amet tegevusvaldkonnast ning seda reguleerivatest õigusaktidest.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku haridustaseme kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Minu võimalused ja väljakutsed riigi majanduspoliitika rakendamisel Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektorina.“, essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 8. märtsil 2017. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "TEHNILISE JÄRELEVALVE AMETI PEADIREKTORI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 625 6342 (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).