Avalik konkurss: Terviseameti peadirektor

29.05.2017 | 19:52

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Terviseameti peadirektori ametikoha täitmiseks.

Terviseameti peadirektoril on võtmeroll tervishoiukorralduse reformimisel koostöös teiste tervishoiuvaldkonna asutustega ning oma organisatsiooni teenuste ja protsesside ümberkujundamisel. Peadirektori väljakutse on tervishoiuteenuste kvaliteedi järelevalve oluline tõhustamine ja ameti sihipärase tegevusega olulise panuse andmine rahvatervise edendamisse. Terviseametil on oluline roll Eesti eesistumise eeskujulikul õnnestumisel.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus, teenistusülesannete täitmiseks piisav haridus ja inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega strateegilisele juhtimisele, eestvedamisele ning koostööle, samuti protsesside ja ressursside juhtimisele.
3. head teadmised Eesti tervishoiuvaldkonna toimimisest.

Eelistatud on kandidaat, kellel on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon soovitavalt tervishoiu valdkonnas.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Tagasivaade 2020: Terviseameti eduloo nurgakivid“, essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 14.06.2017. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "TA PEADIREKTORI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 6269 260 (Sotsiaalministeerium).