Avalik konkurss: Terviseameti peadirektor

02.07.2020 | 13:49

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär pikendas 2. juulil 2020. a väljakuulutatud Terviseameti peadirektori ametikoha avaliku konkursi kandideerimise tähtaega senise 2. augusti asemel 17. augustini 2020. a.

Terviseameti peadirektor vastutab riigi tervishoiukorralduse ja rahvatervise valdkonna arengu eest koostöös Sotsiaalministeeriumi ja teiste tervise valdkonna asutustega. Terviseameti peadirektori ülesanne on kaasajastada ja tugevdada ameti sisulist järelevalvekorraldust ja põhimõtteid; tagada tervishoiuvaldkonna valmisolek kriisiolukordadeks ja kindlustada hea koostöö teiste tervishoiu jm asutustega. Oluline on ka kaasajastada laborite võimekust (nii nakkushaiguste kui füüsika ja keemialabori puhul) ning arendada keskkonnatervise, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete ohutuse korraldust.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. teenistusülesannete täitmiseks piisav haridus;
2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
3. inglise keele oskus vähemalt tasemel B2;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (https://www.riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega „Tulemuste saavutaja“ ja „Väärtuse looja“ kompetentsidele.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
- Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, soovitavalt tervishoiu valdkonnas.
- Head teadmised Eesti tervisesüsteemi toimimisest, sh tervishoiu-, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje ning keskkonnatervise valdkonnast.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „COVID-19 kriisi õppetunnid ja vajalikud sammud valmisoleku tõstmiseks“, essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 17.08.2020.a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "TA PEADIREKTORI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee (tähtaega on sotsiaalministri ettepanekul riigisekretäri otsusega pikendatud).

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 626 9260 (Sotsiaalministeerium).