Avalik konkurss: Veeteede Ameti peadirektor

08.01.2015 | 16:40

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Veeteede Ameti peadirektori ametikohale.

Veeteede Ameti peadirektor juhib ca 300 teenistujaga ametit, mille põhiülesandeks on ohutu veeliikluse tagamine Eesti Vabariigi merealadel ning laevatatavatel siseveekogudel.

Peadirektori ülesanne on tõhusa ja koostööle suunatud organisatsiooni kujundamine ning selleks vajalike muudatuste elluviimine. 

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1) teenistusülesannete täitmiseks piisav juhtimiskogemus, haridus ja inglise keele oskus B2 tasemel;
2) kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega juhtimisvõimekusele, õigusteadlikkusele ning koostööle.

Eelistatud on kandidaat, kellel on:
1) vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus;
2) magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
3) head sisulised teadmised Veeteede Ameti tegevusvaldkonnast ning seda reguleerivatest õigusaktidest;
4) vene keele oskus.


Kandidaatidel palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil, http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal: „Minu kui juhi roll ja panus Veeteede Ameti ülesannete edukaks täitmiseks“, maksimaalne pikkus üks A4 lehekülge.


Kandidaadilt eeldame valmisolekut taotleda riigisaladustele juurepääsu luba.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 11. veebruaril 2015. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga "VEETEEDE AMETI PEADIREKTORI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee.

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 625 6323 (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).