Avalik konkurss: Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor

12.01.2016 | 11:03

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori ametikohale.

Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori ülesandeks on tagada avatud, eetiline ning kliendirahulolule ja ameti ülesannete tõhusale täitmisele suunatud organisatsiooni arendamine.

Tema peamiseks väljakutseks on:
• Veterinaar- ja Toiduameti tööprotsesside efektiivistamine eesmärgiga parendada loomatauditõrje võimekust, s.h kriisiolukordades;
• Eesti toidukaupade juurdepääsu võimaluste avardamine peamistele sihtturgudele;
• Ühetaoline ja kliendikeskne järelevalve.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. teenistusülesannete täitmiseks vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimise kogemus, magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja inglise keele oskus C1 tasemel;
2. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile (vt https://riigikantselei.ee/et/tippjuhtide-kompetentsimudel), rõhuasetusega protsesside juhtimisele, inimeste juhtimisele ja kommunikatsioonile.

Eelistame kandidaati, kellel on väga head teadmised ja praktiline kogemus riikliku järelevalve korralduses.

Kandidaadil palume esitada:
- motiveeritud avaldus;
- elulookirjeldus (soovitavalt europassi CV vormil; http://europass.cedefop.europa.eu/et/documents/curriculum-vitae);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise;
- essee teemal „Mida tahaksin Veterinaar- ja Toiduameti juhina lähiaastatel saavutada“ (kuni 2 lehekülge).

Dokumendid palume esitada hiljemalt 27. jaanuaril 2016. a tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, märgusõnaga "VETERINAAR- JA TOIDUAMETI PEADIREKTORI KONKURSS" või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee. 

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei).