Avatud valitsemise partnerluse uue tegevuskava prioriteedid on avatud poliitikakujundamine ja avalikud teenused

01.03.2016 | 16:44

Uudis
    • Jaga

Avatud valitsemise partnerlust (AVP) koordineeriv kogu otsustas täna, et 2016-2018 tegevuskava keskendub avatud poliitikakujundamisele ja avalike teenuste arendamisele.

Kõik osapooled on nüüd oodatud esitama omapoolseid ettepanekuid konkreetsete tegevuste osas, mis toetavad prioriteetide elluviimist. Tegevused lepib koordineeriv kogu kokku aprillis.

Uus tegevuskava kinnitatakse juunis ning esitatakse seejärel AVP rahvusvahelisele sekretariaadile.

AVP koordineeriv kogu moodustati 2014. aasta septembris. Sinna kuuluvad võrdselt nii riigi kui ka valitsusväliste partnerite esindajad, sh riigikogu, vabaühenduste, tööandjate, töövõtjate ja kohalike omavalitsuste esindajad.

Kogu ülesanne on jälgida ja koordineerida tegevuskava elluviimist, anda osalistele soovitusi ja langetada partnerlusega seotud otsuseid, anda hinnang tegevuskava elluviimisele ning Eesti avatud valitsemise partnerluses osalemise eesmärkide ja tegevuste laialdane kajastamine.

Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning see ühendab hetkel 69 riiki. AVP on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mis kasutab tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad eri osapooltega koostöös välja tegevuskava.

Eesti AVP tegevuskava 2014-2016 fookuses on poliitikakujundamise protsessi avatus, eelarve läbipaistvus ja avalike teenuste arendamine. Tegevuskava elluviimise hindamiseks koostatakse nii enesehindamise raport kui ka sõltumatu hinnang.

Lähemalt avatud valitsemise partnerlusest: www.valitsus.ee/avp

Lisainfo: Liis Kasemets, riigikantselei strateegiabüroo nõunik, 693 5627, liis.kasemets@riigikantselei.ee