AVP koordineeriv kogu ootab ettepanekuid uue tegevuskava kohta

29.03.2016 | 17:18

Uudis
    • Jaga

Avatud valitsemise partnerlust (AVP) koordineeriv kogu ootab ettepanekuid tegevuste kohta, mis toetaksid uue tegevuskava prioriteetsete eesmärkide saavutamist.

Riigi esindajate ja valitsusväliste partnerite koostööfoorumi AVP koordineeriva kogu otsusel keskendub uus tegevuskava aastateks 2016–2018 poliitikakujundamise avatuse suurendamisele ja kodanikukesksete avalike teenuste arendamisele. Kõik osalised on oodatud esitama oma ettepanekuid konkreetsete tegevuste kohta.

Ettepanekute esitamise tähtaeg on 15. aprill 2016 ja neid saab esitada siin. Kõik õigel ajal laekunud ettepanekud edastatakse kaalumiseks AVP koordineerivale kogule, kes aprilli lõpus toimuval koosolekul otsustab, millised on AVP tegevuskavas aastateks 2016–2018 kavandatavad tegevused. Tegevuskava avalik konsultatsioon toimub mais 2016.

Ettepanekute kaalumisel on eelistatud tegevused, millel on võimalikult suur ühiskondlik mõju. Iga väljapakutud tegevus peab haakuma vähemalt ühe prioriteetvaldkonnaga,  lähtuma avatud valitsemise partnerluse põhiväärtustest ja tal peab olema selgesti mõõdetav tulemus.

AVP koordineeriv kogu moodustati 2014. aasta septembris. Sinna kuuluvad nii riigi kui ka valitsusväliste partnerite esindajad, sh riigikogu, vabaühenduste, tööandjate, töövõtjate ja kohalike omavalitsuste esindajad.

Kogu ülesanne on jälgida ja koordineerida tegevuskava elluviimist, anda osalistele soovitusi ja langetada partnerlusega seotud otsuseid, anda hinnang tegevuskava elluviimisele ning laialdaselt kajastada Eesti avatud valitsemise partnerluses osalemise eesmärke ja tegevusi.

Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning see ühendab praegu 69 riiki. AVP on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mis kasutab tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad eri osalistega koostöös välja tegevuskava.

Eesti AVP tegevuskava 2014–2016 keskmes on poliitikakujundamise protsessi avatus, eelarve läbipaistvus ja avalike teenuste arendamine. Tegevuskava elluviimise hindamiseks koostatakse nii enesehindamise raport kui ka sõltumatu hinnang.

Lähemalt avatud valitsemise partnerlusest: www.valitsus.ee/avp

Lisainfo: Liis Kasemets, riigikantselei strateegiabüroo nõunik, 693 5627, liis.kasemets@riigikantselei.ee