AVP tegevuskava täitmise vahearuanne on avalikul konsultatsioonil

14.09.2015 | 12:23

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei esitas avalikule konsultatsioonile vahearuande avatud valitsemise partnerluse (AVP) tegevuskava täitmisest.

Vahearuandes antakse ülevaade nende tegevuste täitmise seisust, mida on Eesti lubanud oma 2014-2016 tegevuskavas ellu viia. Vahearuanne esitatakse heakskiitmiseks Vabariigi Valitsusele ja seejärel AVP juhtkomiteele. Riigikantselei koostas vahearuande koostöös tegevusi koordineerivate ministeeriumide ja valitsusväliste partnerite esindajatega.

Tegevuskava täitmise aruande eelnõu avalik konsultatsioon kestab kaks nädalat, 25. septembrini 2015.

Vabariigi Valitsus kiitis Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemiseks aastateks 2014-2016 heaks möödunud aasta 12. juunil. Tegevuskava fookuses on poliitikakujundamise protsessi avatus, eelarve läbipaistvus ja avalike teenuste arendamine.

Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning see ühendab hetkel 66 riiki. AVP on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mis kasutab tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad koostöös kodanikuühiskonnaga välja konkreetse tegevuskava.

AVP tegevuste koordineerimiseks moodustas riigisekretär möödunud aasta septembris AVP koordineeriva kogu. Sinna kuuluvad võrdselt nii riigi kui ka valitsusväliste partnerite esindajad. Kogu ülesanne on jälgida ja koordineerida 2014-2016 tegevuskava elluviimist, anda osalistele soovitusi ja langetada partnerlusega seotud otsuseid. Samuti annab kogu hinnangu tegevuskava elluviimisele ning aitab kaasa Eesti avatud valitsemise partnerluses osalemise eesmärkide ja tegevuste kajastamisele.

Lähemalt avatud valitsemise partnerlusest: www.valitsus.ee/avp
Avalik konsultatsioon: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/dce9ec42-9860-467d-85df-7f0655c30fe0

Lisainfo: Liis Kasemets, riigikantselei strateegiabüroo nõunik, 693 5627, liis.kasemets@riigikantselei.ee