Eesti asub kavandama uut integratsiooniprogrammi

17.11.2004 | 10:59

Uudis
    • Jaga

Riikliku integratsiooniprogrammi juhtkomitee peab vajalikuks uue programmi algatamist, mis keskenduks võimalike uus-immigrantide sulandamisele Eesti elukeskkonda ning arvestaks tihedama koostöö vajadust migratsioonipoliitikat kujundavate ja immigrantide lõimimisega tegelevate ametkondade vahel.

Komitee liige, sotsiaalteadlane Raivo Vetik esitas kaalutlused riiklikult koordineeritud integratsioonitegevuste jätkamise kohta pärast praegu toimiva programmi lõpulejõudmist 2007. aastal.

Komitee sai eilsel istungil ka ülevaate integratsiooniprogrammi elluviimise rahastamisest käesoleval ja tuleval aastal ning võimalustest eelisarendada programmi raames integratsiooni sotsiaalmajanduslikku aspekti. Lähemalt vaadeldi projekte tööhõive, töötute konkurentsivõime ja üldise ettevõtluskeskkonna arendamiseks Ida-Virumaal.

Komitee esimees, rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo rääkis möödunud nädalal Hollandis toimunud Euroopa Liidu liikmesriikide integratsiooni eest vastutavate ministrite kogunemisest, kus kavandati EL-sisest koostööd immigratsiooni- ja integratsioonialaste ühtsete põhimõtete kujundamiseks.

Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajate puudumise tõttu lükkus edasi ülevaate saamine ettevalmistustest 2007. aastal algavast venekeelsete gümnaasiumide osalisest üleminekust eesti õppekeelele.

Riikliku programmi "Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000 - 2007" juhtkomiteesse kuuluvad Sotsiaal-, Sise-, Majandus- ja Kommunikatsiooni-, Haridus- ja Teadus- ning Rahandusministeeriumi, Rahvastikuministri büroo, Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse ning teadlaskonna esindajad.

Lisainformatsioon:
Erik Salumäe, ministri nõunik
erik.salumae@riigikantselei.ee
Tel. 6935709