Eesti on kaasanud vabaühendusi avatud valitsemise partnerlusse kõige paremini

01.10.2015 | 11:45

Uudis
    • Jaga

Valitsus sai täna ülevaate avatud valitsemise partnerluse (AVP) tegevuskava täitmisest. AVP rahvusvahelise sekretariaadi hinnangul on Eesti kaasanud vabaühendusi AVP tegevuskava  koostamisse, elluviimisesse ja selle täitmise jälgimisse kõige paremini.

Vahearuandes antakse ülevaade tegevuste täitmise seisust, mida Eesti on lubanud oma 2014-2016 tegevuskavas ellu viia.  Tegevuskavas on kuus lubadust ja nende all kokku 23 tegevust, millest suurema osa elluviimine on kavandatud tegevuskava teise rakendusaastasse. Esimese rakendusaasta jooksul on elluviidud viis tegevust sellesse perioodi kavandatud kuuest tegevustest.

Tegevuskava esimese rakendusaasta tulemusena on lahti kirjutatud ja interaktiivsena visualiseeritud poliitikakujundamise ja õigusloome protsessid koos valitsusväliste osapoolte võimaluste selgitamisega nendes osaleda ning  maksupoliitika etteennustatavuse parandamiseks on vastu võetud maksukorralduse seaduse täiendamise seadus, mille kohaselt peab maksuseaduse, samuti selle muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele üldjuhul jääma vähemalt kuus kuud.

Riigieelarve ja finantsjuhtimise  läbipaistvuse suurendamiseks on rahandusministeerium koostanud juhtnöörid ja näidised kohalikele omavalitsustele, kuidas koostada kohalikust eelarvest kodanikele arusaadav lühiülevaade riigi eelarvestrateegia ja riigieelarvega sarnasel kujul. Lisaks on loodud portaal, mis koondab riigi avaliku sektori avaandmeid ning viidud läbi taotlusvoorud andmete avamise rahastamiseks.

AVP tegevuste koordineerimiseks moodustas riigisekretär möödunud aasta septembris AVP koordineeriva kogu. Sinna kuuluvad võrdselt nii riigi kui ka valitsusväliste partnerite esindajad. Kogu ülesanne on jälgida ja koordineerida 2014-2016 tegevuskava elluviimist, anda osalistele soovitusi ja langetada partnerlusega seotud otsuseid.

AVP rahvusvahelise sekretariaadi septembri alguses avaldatud hinnangu kohaselt on 65 riigist kaasanud vabaühendusi AVP tegevuskava koostamisse, elluviimisesse ja selle täitmise jälgimisse kõige paremini Eesti.

Vabariigi Valitsus kiitis Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemiseks aastateks 2014-2016 heaks möödunud aasta 12. juunil. Tegevuskava fookuses on poliitikakujundamise protsessi avatus, eelarve läbipaistvus ja avalike teenuste arendamine ning see koostati riigi ja vabaühenduste koostöös.
Riigikantselei koostas vahearuande koostöös tegevusi koordineerivate ministeeriumide ja valitsusväliste partnerite esindajatega. Vahearuanne esitatakse nüüd AVP juhtkomiteele.

Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning see ühendab hetkel 65 riiki. AVP on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mis kasutab tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad koostöös kodanikuühiskonnaga välja konkreetse tegevuskava.

Vahearuanne ja lähemalt avatud valitsemise partnerlusest: www.valitsus.ee/avp

AVP hinnang vabaühenduste kaasamise kohta: http://www.opengovpartnership.org/country/case-study/informing-empowering-improving-government-civil-society-interactions-within-ogp

Lisainfo: Liis Kasemets, riigikantselei strateegiabüroo nõunik, 693 5627, liis.kasemets@riigikantselei.ee