Enamus säästva arengu komisjoni soovitustest on jõudnud valitsuse tegevuskavadesse

13.09.2011 | 13:00

Uudis
    • Jaga

13. septembril toimunud säästva arengu komisjoni istungil arutati, milline mõju on komisjoni tegevusel ja soovitustel olnud valitsuse strateegilistele dokumentidele alates 2009. aastast, mil komisjon käivitas temaatiliste fookusraportite koostamise erinevatel aktuaalsetel kestliku arengu teemadel. Säästva arengu komisjoni raportite eesmärk on valdkonna analüüsimine ning asjakohaste poliitikasoovituste väljatöötamine Vabariigi Valitsusele. Ajavahemikus 2009-2011 on komisjon avaldanud kaks teemaraportit – Eesti inimvara raport ja Säästva transpordi raport.

Arutelu eesmärk oli selgitada kestliku arengu küsimuste olulisust valitsuse jaoks ning teisalt saada sisendit komisjoni tulevaste raportite soovituste paremaks formuleerimiseks. Kahe valitsuse olulise strateegiadokumendi - Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2011-2015 ja Konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ – valmimine 2011. aasta kevadel andis võimaluse analüüsida komisjoni seniste soovituste arvestamist nendes dokumentides.

Komisjon leidis, et hinnang poliitikasoovituste arvestamisele strateegiadokumentides on positiivne, kuigi mitte kõikide valdkondade soovitused ei ole võrdset kajastust saanud. Mõnevõrra vähem soovitusi on valitsuse dokumentides peegeldatud regionaalpoliitikas ning rahvusvähemuste ja rändepoliitikas.

Säästva arengu komisjoni esimehe Kaja Petersoni sõnul on suure osa komisjoni soovituste jõudmine valitsuse tegevusprogrammi ja konkurentsivõime kavasse positiivne areng ning see, et valitsus ei ole kõiki soovitusi kohe rakendanud on loomulik. „Komisjoni ülesanne ongi ju tõstata ka neid teemasid, mis ei ole olnud seni valitsusele prioriteetsed. Nende soovituste puhul, mis ei ole seni valitsuse tähelepanu pälvinud, jätkab Säästva arengu komisjon tööd,“ ütles Peterson.

Lisaks võttis komisjon vastu avalikkusele suunatud ürituste plaani, mille eesmärgiks on kord kvartalis korraldada erinevaid kestliku arengu teemalisi arutelusid. Kestlik areng on järgmisel kahel aastal nii Eestis kui rahvusvaheliselt suurema tähelepanu all tänu järgmisel aastal toimuva Rio+20 tippkohtumise, mis tähistab kestliku arengu kui kontseptsiooni ja poliitikavaldkonna järjepideva edendamise kahekümnendat aastapäeva. 2012. aastal toimuva rahvusvahelise konverentsi puhul toimub Eestis mitmeid teemakohaseid üritusi ja foorumeid. Detsembris avaldatakse ka järjekordne Eesti säästva arengu näitajate kogumik.

Vaata lisaks:

1. Analüüs säästva arengu komisjoni raportite mõjust valitsuse strateegiadokumentidele(pdf, 92 KiB)

2. Komisjoni temaatiliste arutelude ja säästva arengu ürituste plaan 2011-2013(pdf, 9 KiB)