Hoolduskoormuse vähendamiseks luuakse rakkerühm

09.11.2015 | 15:03

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei saatis kooskõlastamisele eelnõu, millega luuakse koostöös sotsiaalministeeriumiga rakkerühm hoolduskoormuse vähendamiseks.

Rakkerühma ülesanne on kaardistada lähedaste hooldamisega seotud probleemid  ning töötada välja lahendused, mis võimaldavad pakkuda toetuste ja teenuste koosmõjus kvaliteetseid ning inimeste vajadustest lähtuvaid sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid.

Statistikaameti andmetel on pereliikmete hooldamise tõttu mitteaktiivseid 15-74 aastaseid inimesi 17 400, see on 1,8 protsenti kõigist 15-74 aastastest inimestest ning 5,5 protsenti kõigist 15-74-aastastest mitteaktiivsetest inimestest. Tööturul osalemine on häiritud veel mitmekümnel tuhandel inimesel, kuna paljud hooldajad töötavad osaajaga.

Eesti tööjõu-uuringu andmetel on hoolduskohustus ligikaudu 30 tuhandel naisel ja 17 tuhandel mehel. Kõigist hooldajatest 59 protsenti osutab puudega inimesele abi iga päev vähemalt kolm tundi, mida võib lugeda suureks hoolduskoormuseks. Lisaks 15-aastaste ja vanemate inimeste hooldamisele tuleb arvestada, et hoolduskohustus on ka puudega laste hooldamisel, kellest kasvavad üksikvanemaga 27 protsenti. Puudega laste absoluutse vaesuse määr (24,4%) on kolm korda kõrgem kõikide laste absoluutse vaesuse määrast.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse rõhutas, et ministeerium juba teeb mitmeid tegevusi sotsiaalteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamiseks: „Näiteks on kehtestamisel sotsiaalteenuste miinimumnõuded ning Euroopa Sotsiaalfondi toel toetatakse kohalikke omavalitsusi hoolduskoormust leevendavate teenuste pakkumisel,“ ütles ta.

„Vaatamata juba tehtavale näeme vajadust leida hoolduskoormuse probleemile valdkondadeüleseid jätkusuutlikke lahendusi. Peame oluliseks, et töötamist toetavad ning hoolduskoormust ennetavad ja vähendavad teenused oleksid üle Eesti kõigile ühtlaselt kättesaadavad ja kvaliteetsed,“ ütles Kuuse.

Rakkerühma töösse on eelnõu järgi kaasatud sotsiaal-, rahandus- ja justiitsministeerium, haigekassa, sotsiaalkindlustusamet, Eesti Puuetega Inimeste koda, MTÜ Eesti Omastehooldus, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide nõukoda, Eesti Linnade liit, Eesti Maaomavalitsuste liit, Tartu linnavalitsus, Teenusmajanduse koda, MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Eesti Õdede liit ning Tartu ja Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö lektor Reeli Sirotkina. Rakkerühma kokkukutsumise ja koordineerimise eest vastutab riigikantselei.

Rakkerühm lähtub oma tegevuse planeerimisel erinevatest olemasolevatest analüüsidest ja informatsioonist ning varasemalt erinevate osapoolte ja huvigruppide poolt tõstatatud probleemkohtadest. Rakkerühma töö käigus kutsutakse temaatilistele aruteludele vajadusel osalema laiem ring osalisi, et kõik olulised valdkonnaga seotud partnerid saaksid anda sisendi rakkerühma töösse.

Hoolduskoormuse rakkerühma tööd juhib Anniki Lai, kellel on pikaajaline sotsiaalvaldkonna poliitikakujundamise kogemus ning kes viimased viis aastat juhtis sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna tööd.

Rakkerühma loomine on ette nähtud valitsuse tegevusprogrammis aastateks 2015-2019 ning rakkerühma ülesannete täitmise tähtaeg on 2017. aasta november.

Valitsus andis rakkerühmade moodustamise ülesande riigikantseleile 2011. aastal.  Rakkerühm moodustatakse mitut ministeeriumi puudutavates valdkondades, kus vajatakse valdkondadeülest koostööd. Varasemalt on riigikantselei juures tegutsenud inimeste oskuste ja tööturu muutuste ühitamise rakkerühm, vigastuste ja vigastussurmade ennetamise poliitika koordineerimise rakkerühm ning e-tervise riikliku strateegia koostamise rakkerühm.

Eelnõu on leitav eelnõude infosüsteemis.

Lisainfo: Anniki Lai, rakkerühma juht, e-post anniki.lai@gmail.com, telefon 5698 2289
Rait Kuuse, sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler, e-post rait.kuuse@sm.ee, telefon 626 9321