Innovatsiooniprogrammis ootavad lahendamist uued põnevad probleemid

06.12.2019 | 10:43

Uudis
    • Jaga

Ministeeriumide kantslerid valisid avaliku sektori innovatsiooniprogrammi välja kolm uut projekti, et muuta avalikke teenuseid kasutajasõbralikumaks ja inimkesksemaks. Innovatsiioonitiim pakub võimaluse programmiga liituda kahele lisaprojektile.

Välja valitud projektidest lähemalt:

1. Vajaduspõhine eesti keele õpe ja nõustamine muust rahvusest täiskasvanutele

Projekti eesmärk on suurendada teisest rahvusest püsielanike ning uussisserändajate aktiivset suhtlemist eesti keeles: võimalusi omandada keelt sobivates õppevormides, seda igapäevaselt praktiseerida ning selle abil end Eestis teostada.

Tiimis on esindatud: kultuuriministeerium, Integratsiooni SA, haridus- ja teadusministeerium, sotsiaalministeerium ja siseministeerium.

2. Jätkutugi kõrge riskikäitumisega noortele

Projekti fookuses on kõrge riskikäitumisega 11-26 aastased lapsed ja noored, kes on lahkumas vanglast, kinnisest lasteasutusest või mitmedimensiooniliselt pereteraapialt. Eesmärgiks on tagada nende turvaline kohandumine vabaduses ja eakohane iseseisvumine. Noorte perede ja lähivõrgustiku kaasamine projekti sihtgruppi tuleneb tõdemusest, et kogukonda naasmisel ei pakuta neile noortele ja lastele piisavalt tuge.

Tiimis on esindatud: sotsiaalkindlustusamet, justiitsministeerium, Viru vangla, Maarjamaa hariduskolleegium ja Viimsi vallavalitsus.

3. Inimese tervisejuhtimise tööriistakasti loomine

Eesti inimestel on keeruline valitseda oma terviseandmeid, puudub ka selge arusaam, kust alustada usaldusväärse ja arusaadava tervisealase teabe otsimisega. Projekti eesmärgiks on lõppkasutaja huvidest ja vajadustest lähtuv, atraktiivne ja mugav personaalne terviseplatvorm, mis võimestab inimest võtma vastutust enda tervise eest, olema võrdne partner tervishoiusüsteemis ning tegema tõenäoliselt paremaid tervisealaseid otsuseid, et nautida kauem tervemat ja pikemat elu.

Tiimis on esindatud: sotsiaalministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Eesti Haigekassa, Tervise Arengu Instituut, Tallinna Teaduspark Tehnopol tervisetehnoloogia klaster Connected Health, Eesti Tervisemajanduse Koda ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus.

4. Sekkumine alaealistele uimastitarvitajatele

Kahekümne aasta jooksul on järjest kasvanud 15–16 aastaste kooliõpilaste osakaal, kes on vähemalt korra elu jooksul tarvitanud mõnda narkootilist ainet. Uuringud näitavad, et noored, kes tarvitavad enam uimasteid, panevad suurema tõenäosusega toime ka õigusrikkumisi või võtavad riske seksuaaltervise valdkonnas. Täna on teiste riikide praktikana Eestis üle võetud tõenduspõhised lühisekkumised narkootikume tarvitanud täiskasvanutele, kuid mitte alaealistele. Projekti eesmärgiks on noortele suunatud ning toimivad lühisekkumised, mida saaks edaspidi rakendada ka kohalikes omavalitsustes.

Tiimis on esindatud: Politsei- ja Piirivalveamet, siseministeerium, justiitsministeerium, Tervise Arengu Instituut, sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, haridus- ja teadusministeerium ning Nõmme kohaliku omavalituse lastekaitse töötaja.

5. Eriotstarbelise diislikütuse väärkasutamine

Põllumajandus- ja kalandussektoris on lubatud kasutada eriotstarbelist aktsiisisoodustusega diislikütust. Märkimisväärse väärkasutuse tõttu jääb täna riigil jääb saamata ca 4,7 mln eur aktsiisitulu aastas. Projekti eesmärgiks on sügavamalt mõista nii väärkasutuse mehhanisme ja tagamaid, kui ka seda, milliste kriteeriumite põhjal tuleks määratleda otstarbelist kasutamist.

Tiimis on esindatud: maaeluministeerium, rahandusministeerium, maksu- ja tolliamet ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.

Taust:

Innovatsiooniprogrammi eesmärk on inimkeskse lähenemise abil avalike teenuste arendamine kasutajasõbralikumaks. Avatud innovatsioonile omaselt kaasatakse protsessi nii lõppkasutajaid kui koostööpartnereid igast sektorist, ammutatakse inspiratsiooni ning õpitaksemaailmakogemusest. Programmi käigus otsitakse uusi, kastist-väljas lahendusi ja piloteeritakse või prototüübitakse neid, et saada kohest kasutajate tagasisidet.

Programmi juhib avaliku sektori innovatsioonitiim, kelle ülesandeks on toetada ministeeriume kasutajakesksete meetoditega. Tiim on loodud eksperimendina kolmeks aastaks. Taolisi üksusi on metoodilise toe ja innovatsioonikultuuri ergutamiseks ning koordineerimiseks loodud mitmetes riikides.

Innovatsiooniprogrammi tulemusi esitletakse septembris. Programmi kandideeris kokku 15 projekti väga erinevatest valdkondadest ning mitmekülgsete, organisatsioone ühendavate tiimidega.

Innovatsioonitiimi varasematest projektidest saa lugeda Riigikantselei kodulehel https://www.riigikantselei.ee/et/innovatsioonitiim

Lisainfo: Helelyn Tammsaar, innovatsioonitiimi projektijuht, helelyn.tammsaar@riik.ee