Kokkuvõte riigiametnike foorumist “Kvaliteet ja efektiivsus avalikus halduses”

26.09.2000 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 26. septembril 2000. a. Riigiametnike foorumil osalenud hindasid foorumi vajalikuks ja kordaläinuks koolitus- ning infovahetusürituseks. Osalejad pidasid vajalikuks korraldada riigiametnike foorumit kord aastas ning pakkusid välja mitmeid teemasid järgmise foorumi jaoks.

Riigikantselei poolt foorumist osavõtjate seas tehtud küsitluse tulemuste põhjal pidas valdav enamus osavõtjaist üritust vajalikuks ettevõtmiseks. Põhjustena toodi foorumi rolli avalike teenistujate ühtse grupitunde ja identiteedi ning stabiilse ja pädeva ametnikkonna kujundajana, samuti avaliku halduse erinevate tegevussuundade ja ametkondade vahelise suhtlemise parandamise eesmärki. Oluliseks peeti võimalust saada algallikatest teada valitsuse strateegiatest ja tulevikuplaanidest. Foorum on samuti oluline haldusreformi ettevalmistamise seisukohalt - koht avaliku halduse põhimõtete üle arutlemiseks, ennetamaks võimalikke vastuolusid edasises arendustegevuses ning aitab teadvustada koostöövõimalusi nii avaliku teenistuse siseselt kui era- ja kolmanda sektoriga. Samuti märgiti foorumi positiivset rolli ametnikkonna maine tõstmisel ning avaliku teenistuse funktsioonide avalikkusele teadvustamisel.

Avaliku halduse arengu seisukohalt peeti olulisemateks foorumil käsitletud teemadeks avaliku halduse arengustrateegiate tutvustamist nii siseriiklikult (IT arengud, tulemusjuhtimine, eelarvemenetlus) kui võrdluses välisriikidega, IT arengut ja rolli avalikus halduses ning tulemusjuhtimist.

Järgmise riigiametnike foorumi teemadena pakuti välja avaliku halduse ja avaliku teenistuse arengu ning haldusreformi analüüsi, avalike organisatsioonide juhtimist, tulemusjuhtimist, strateegilist planeerimist ning koostööd (era- ja kolmanda sektoriga, avaliku sektori siseselt, keskvõimu ja ametkondade vahel).

Riigikantselei ja Eesti Haldusjuhtimise Instituut loodavad korraldada riigiametnike foorumi ka järgmisel aastal.

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressiesindaja
Tel 693 5832