Loodav rakkerühm hakkab lahendama e-tervise probleeme

03.07.2014 | 10:26

Uudis
    • Jaga

Valitsus otsustas tänasel istungil luua riigikantselei juurde e-tervise rakkerühm, mille ülesanne on töötada välja Eesti e-tervise strateegiline arenguplaan aastani 2020 koos üksikasjaliku rakendusplaaniga.

„Eesti on e-tervise alal võrreldes enamiku Euroopa ja maailma riikidega palju saavutanud, samas on paljude kavandatud e-tervise lahenduste juurutamine veel pooleli,“ ütles rakkerühma kokkupanemist ettevalmistanud riigikantselei strateegiabüroo nõunik Siim Sikkut. „Maailmas on tervise valdkonnas, näiteks telemeditsiini alal, toimunud hüppeline tehnoloogiline areng ja Eestil on vaja uuenduste kasutuselevõtu tempot tõsta,“ lisas Sikkut.

Valitsus otsustas e-tervise arendamiseks seada riiklikul tasemel uued sihid ja leppida kokku terviklik plaan nende saavutamiseks. „Tegemist on valdkonnaülese teemaga, mis on seotud tervishoiu-, sotsiaalhoolekande-, IKT-, ettevõtlus- ja innovatsiooni- ning teadus- ja arendustegevuse poliitikaga. Lisaks hõlmab valdkond erinevaid osalisi avalikust, era- ja vabasektorist,“ ütles Sikkut.

Riigikantselei juurde moodustatakse Eesti e-tervise riikliku strateegia koostamise rakkerühm. Rakkerühma formaati valdkonnaülest koostööd vajavates küsimustes soovitas Eestile OECD oma 2011. aasta raportis.

Rakkerühma ülesanne on töötada välja Eesti e-tervise strateegiline arenguplaan aastani 2020 koos arendustegevuste, rahastamiskava ning üksikasjaliku rakendusplaaniga aastateks 2015–2017. Strateegia osaks on ka Eesti e-tervise arenguvisioon aastani 2025 ning ettepanekud valdkonna juhtimise ja rahastuse korrastamiseks.

Rakkerühma on kaasatud sotsiaalministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja rahandusministeerium koos valitsemisala asjaomaste riigiasutustega Samuti teeb riigisekretär ettepaneku nimetada rakkerühma oma esindajad Eesti Arstide Liidule, Eesti Haiglate Liidule, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidule, Eesti Perearstide Seltsile, MTÜ-le Puuetega Inimeste Koda, Tallinna Tehnikaülikooli Tehnomeedikumile, Tartu Ülikooli arstiteaduskonnale ja Teenusmajanduse Kojale.

Rakkerühma tööd juhib ja korraldab riigikantselei koos strateegia elluviimise eest edaspidi vastutava sotsiaalministeeriumiga. Rakkerühma tööd asub juhtima Ain Aaviksoo.

E-tervise strateegia koostamine on kavandatud ka Vabariigi Valitsuse 2014-2014 tegevusprogrammis. Rakkerühma ülesannete täitmise tähtaeg on 2015. aasta november.

Lisainfo: Siim Sikkut, riigikantselei strateegiabüroo, tel 693 5626, siim.sikkut@riigikantselei.ee