Nõukogu kinnitas valitsusasutuste dokumendihalduse programmi tulemused

10.03.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 10. märtsil 2003. a. Täna Stenbocki majas koos olnud valitsusasutuste dokumendihalduse programmi (DHP) nõukogu kinnitas programmi tulemused ning luges programmi eesmärgi täidetuks. Aastatel 2000 kuni 2003 läbi viidud programmi eesmärkideks oli sisuhalduse kujundamine valitsusasutuste infosüsteemide ühes läbivas tugifunktsioonis – asjaajamises ning töökeskkonna kujundamine, kus elektrooniline asjaajamine oleks võimalik ning korrektne. DHP jagunes kolmeks tegevusvaldkonnaks: dokumendihalduse standardimine, mis sisaldab elektroonilise asjaajamise ühtlustatud nõuete kirjeldamist; dokumendihalduse alase kompetentsi loomine, mis sisaldab elektroonilise dokumendihalduse kasutuselevõtuks vajaliku oskusteabe levitamise meetodite ja vahendite väljatöötamist ning koostööprojektide läbiviimine, kus koostöös teiste valitsusasutustega testiti DHP väljatöötatud tulemusi ning loodi dokumendihaldussüsteeme.

DHP kolmeaastase tegevuse tulemusena on kujundatud keskkond, mis võimaldab elektroonilisele asjaajamisele üleminekuks vajalike tööde teostamist ning annab suunised edaspidiseks riiklikuks arendustegevuseks. DHP tulemusena on välja töötatud “Asjaamise ja arhiivinduse arengukava aastateks 2002 kuni 2005”, mis jätkab pärast DHP lõpetamist asjaaajamise ja arhiivinduse tasakaalustatad arendamist. Loodud on asjaajamise standardiseerimise ülesandeid täitev standardimise tehniline komitee EVS/TK 22. Tehnilise komitee tegevusvaldkonda kuuluvad dokumendi-, dokumendihalduse-, arhiivinduse-, raamatukogude alase standardimistöö plaanimine ja korraldamine. On kujunenud piisav hulk valitsusasutusi, kes on huvitatud elektroonilise asjaajamise juurutamisest ning kes omavad teadmisi, mida jagada teiste asutustega.

2002. aastal algatati koostöö Euroopa Liidu infovahetuse ja Eesti asjaajamise ühitamiseks, mille tulemusena Eesti liitus 2003. aastast ühenduse asutustevahelise elektroonilise andmevahetuse programmiga (Interchange of Data between Administrations – IDA)” . Informatsiooni ja dokumentatsiooni standardimise tehnilise komitee kaudu toimub koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega.

DHP on analüüsinud paljusid arvestatavaid elektroonilise dokumendihalduse programme maailmas ning on koondanud saadud teadmise ja omandatud elektroonilise dokumendihalduse alase kompetentsi. Riigikantselei elektroonilise dokumendihalduse alase kompetentsi vahendamiseks loodi veebikeskkond eNõustaja, mille kaudu jätkub asutuste ja avalikkuse teavitamine ning kuhu on koondatud elektroonilise dokumendihalduse alane teadmiste baas. Elektroonilise dokumendihalduse alaste oskuste ja teadmiste taseme tõstmiseks asutustes loodi dokumendihalduri kutsestandard, mille kinnitamine toimub vastavalt asjaajamise ja arhiivinduse arengukavale. Lisaks uue asjaajamisoskustega professiooni arendamisele on Riigikantselei koostöös Avaliku Teenistuse Arendus- ja Koolituskeskuse/Eesti Haldusjuhtimise Instituudiga välja töötanud koolitusmaterjalide komplekti elektroonilisele asjaajamisele üleminekul vajalike teadmiste omandamiseks.

Valitsusasutustega läbiviidud koostööprojektide raames on testitud DHP poolt valitud põhimõtete kohasust asutuse vajadustele ning sobivad lahendused on võetud jõudumööda kasutusse. Tulemuste juurutamiseks tegi DHP koostööd paljude valitsusasutustega. Tihedam oli koostöö Justiitsministeeriumiga eÕiguse projekti raames, Rahandusministeeriumi ja tollase Teede- ja Sideministeeriumiga digitaalallkirja projekti raames, Maksuametiga digitaalarhiivinduse projekti raames. Kõige tihedam ja pikaajalisem koostöö DHP tulemuste testimises ja juurutamises asutuste asjaajamises toimus maavalitsustega ühisprojekti eMaakond raames. Olulise lõigu DHP tööst hõlmas välja töötatud lahenduste juurutamine Riigikantseleis arendatavates üleriigilistes infosüsteemides: Vabariigi Valitsuse istungite infosüsteem, elektroonilise Riigi Teataja infosüsteem, õigusaktide eelnõude elektroonilise menetlemise süsteem, ametnike infosüsteem.

Fakte DHP tegevusest:
DHP tegevust juhtis Riigikantselei infosüsteemide ja asjaajamise osakond;Programmi sisuliste tegevustega tegeles täiskoormusega 2 ametnikku;
DHP tegevustesse oli kaasatud kokku 154 ametnikku ja valdkonna spetsialisti: asutuste juhid, dokumendihalduse ja infotehnoloogia spetsialistid, teadlased ja ettevõtjad;
Programmi eesmärkide täitmiseks sõlmiti 42 lepingut ja tööde tellimust;
DHP tulemuste ekspertiisis ning tööplaanide koostamiseks teenindati 6 töörühma tööd, osaleti teiste asutuste 3 töögrupis;
DHP tulemustest ja elektroonilise asjaajamise korraldamisest teavitati teisi asutusi ja avalikkust veebilehe kaudu, esineti 46 üritusel, sh 4 korda rahvusvahelisele auditooriumile, kirjutati 14 DHP tutvustavat artiklit, millest 7 ilmus rahvusvahelistes ajakirjades;
DHP käigus loodi koostöös teiste asutustega 5 kasutatavat üleriiklikku IKT lahendust (eÕigus, elektrooniline Riigi Teataja, Valitsuse Istungite Infosüsteemi VIIS arendus, maavalitsuste avaliku teabe portaal, Avaliku teenistuse andmebaas);
DHP tööde finantseerimiseks kasutati kokku 9 030 000 krooni.
Programmi läbiviimise aluseks oli Vabariigi Valitsuse 01.02.2000 istungi protokolli
nr 5 märgitud otsus "Valitsusasutuste dokumendihalduse programmi käivitamine". Töö antud valdkonnas jätkub Vabariigi Valitsus poolt 4. juunil 2002. a heaks kiidetud “Asjaamise ja arhiivinduse arengukava aastateks 2002 kuni 2005” raames.

Lähemalt: Ülle Laur, DHP juht, Riigikantselei infosüsteemide ja asjaajamise osakonna juhataja, tel 693 5844, e-post ylle.laur@riigikantselei.ee  

Vaata lisaks: Valitsusasutuste dokumendihalduse programm: http://www.riik.ee/dhp  

Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832