Rahvusarhiiv avab Valgas uue arhiivihoone

15.11.2000 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 15. november 2000. a. Reedel, 17. novembril kell 12 lõikavad peaminister Mart Laar, riigisekretär Aino Lepik , riigiarhivaar Priit Pirsko ja Valga maavanem Rein Randver lindi läbi Valga kesklinnas renoveeritud uues arhiivihoones. Valga Maa‑arhiiv hakkab teenindama Põlva, Võru ja Valga maakonda. Maa-arhiiv loob Valka kolm uut töökohta.

Arhiiviks on renoveeritud osa 1911. aastal valminud hilisjuugend‑stiilis ehitisest, mille projekteeris üks esimesi eesti soost arhitekte Georg Hellat. Hoone on langenud mitmel korral tuleroaks, viimase 1988. aasta põlengu järel seisid varemed Valga kesklinnas 10 aastat. 1999. aasta juulis alustas ehitustöödega riigihankekonkursi võitnud AS Linnaehitus. Renoveerimine jõudis lõpule käesoleva aasta suvel. Hoidlapinda on selles neljakorruselises hoones 1245 m2 . Arhiivihoone rekonstrueerimise maksumuseks kujunes 13 540 000 krooni.

Valga Maa‑arhiiv on üks Eesti viieteistkümnest maakonnaarhiivist, mis kuulub Rahvusarhiivi koosseisu. Valga Maa-arhiivi fondid sisaldavad Valgamaal tegutsenud asutuste arhiivimaterjale alates 1944. aastast. Nüüd on lisandumas Valga Maa-arhiivi hoidlatesse ka Võru ja Põlva materjalid samast perioodist.

1999. aastast alates on maa-arhiivi üheks ülesandeks koguda ja säilitada oma tegevuspiirkonnas tegutsevate riigiasutuste ning kohalike omavalitsuste ja nende allasutuste arhiiviväärtusega arhivaale. Maa-arhiivi teiseks väga oluliseks ülesandeks on tagada talle üle antud kultuuripärandi säilimine ja selle kättesaadavaks tegemine soovijatele.

Käesoleval aastal viis Rahvusarhiiv lõpule Saare Maa-arhiivi rekonstrueerimise, lõpetati Riigiarhiivi kokkuvarisenud ventilatsioonisüsteemi väljavahetamine, viidi lõpule Filmiarhiivi järjekordne renoveerimisetapp ning jätkati Ajalooarhiivi juurdeehituse ettevalmistustöid Tartus. Aastal 2001. kavandatakse vahearhiivi ehitustööde alustamist Tallinnas ning Ajalooarhiivi renoveerimist Tartus, et tuua RA keskus ühte kohta kokku.

Rahvusarhiiv on Riigikantselei halduses tegutsev valitsusasutus, mis on moodustatud arhiiviseaduse alusel. Rahvusarhiiv osaleb arhiivinduse arengu kavandamises, osaleb arhiivindust ja asjaajamist reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamises ja nende kooskõlastamises, korraldab ja teostab arhiivijärelevalvet, on arhiiviregistri volitatud töötleja, vaatab läbi riigi arhiivide aastaeelarve eelnõud ja esitab nende alusel Rahvusarhiivi aastaeelarve eelnõu, tegeleb arhiivinduse teaduslike ja metoodiliste küsimustega, korraldab arhiivindusalast täiendõpet, annab arvamuse arhiivindusalaste koolituskavade kohta; korraldab arhivaaride kutseeksameid ja väljastab kutsetunnistusi, korraldab arhivaalide ja neid käsitlevate trükiste avaldamist. Peale arhiiviseaduses sätestatud ülesannete täidab Rahvusarhiiv ka teistes seadustes sätestatud ja Vabariigi Valitsuse poolt talle pandud ülesandeid.

Lisainfo: Karin Tohvri, Rahvusarhiivi infojuht, tel (07) 440 730, www.ra.ee  

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressiesindaja
Tel 693 5832