Rail Balticu eesmärk on olla võimalikult ligipääsetav kõikidele kasutajatele

29.04.2021 | 10:51

27. aprillil toimus Riigikantselei ligipääsetavuse rakkerühma töö raames kohtumine Rail Balticu projekteerijate ja erivajadustega inimeste esindajate vahel. Kohtumisel käsitleti Ülemiste ja Pärnu terminalide ja kohalike peatuste ligipääsetavust. Projekteerijad esitlesid valmimisel olevaid projekte ligipääsetavuse aspektist ning kasutajad jagasid oma praktilist kogemust erinevate tehniliste ja ehituslike lahenduste osas. „Eestis kehtivad väga head ligipääsetavuse miinimumnõuded avalikele hoonetele, ent sedalaadi riiklikud suurprojektid on väga heaks näiteks miinimumnõuetest kaugemale mineva hea praktika arendamiseks.“ selgitas rakkerühma juht Keit Parts.
    • Jaga

Kohtumise põhiteemad puudutasid erivajadustega reisijate võimalust läbida iseseisvalt kogu teekond peatusest või terminalist kuni rongini, kus on oluline tagada nii füüsiline ligipääsetavus kui ligipääs infole. Näiteks arutati, kuidas pimedate juhtrajad kataksid kogu teekonna olulised punktid piletiostust kuni rongi sisenemiseni ning oleksid läbimõeldud. Kõikidele kasutajatele on olulised madalad lävepakud ja ilma astmeteta sisenemine rongi. Nii pimedatele, vaegkuuljatele kui ka kurtidele on oluline info mitmel viisil esitamine, et saada võrdselt teiste reisijatega infot väljumiste graafikutest või selle muudatustest. 
„Mul on hea meel, et Rail Baltica projektil on võimalik saada väärtuslikku tagasisidet erinevatelt huvigruppidelt seoses meie reisiterminalide ligipääsetavusega. Loodan, et sellised sisukad kohtumised, kus reaalsed kasutajad jagavad oma päriselulisi kogemusi, saavad ka edaspidi toimuma. Niisugused kohtumised võimaldavad meil paremini aru saada lõppkasutajate vajadustest ning leida selleks parimaid lahendusi,“ lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Tõnu Grünberg. 
Valitsus on seadnud eesmärgiks parandada elukeskkonna, teenuste ja toodete ligipääsetavust kõigi valdkondade üleselt. Rakkerühma eesmärk on töötada välja ettepanekud ja meetmed, mis toetavad ligipääsetavuse tagamist nii avalikus kui ka erasektoris ning töösse on kaasatud eri ministeeriumid, riigiasutused ning kohaliku omavalitsuse ja kolmanda sektori esindajad.

Rakkerühma kokkukutsumise ja koordineerimise eest vastutab Riigikantselei ning selle ülesannete täitmise tähtaeg on 2021. aasta juuli.
 
 

Keit Parts

Ligipääsetavuse rakkerühma juht