Rakkerühm hakkab lahendama lähedaste hooldamisega seotud probleeme

03.12.2015 | 10:19

Uudis
    • Jaga

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks riigikantselei esitatud eelnõu, millega luuakse koostöös sotsiaalministeeriumiga rakkerühm hoolduskoormuse vähendamiseks.

Rakkerühma ülesanne on kaardistada lähedaste hooldamisega seotud probleemid  ning töötada välja lahendused, mis võimaldavad pakkuda toetuste ja teenuste koosmõjus kvaliteetseid ning inimeste vajadustest lähtuvaid sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid.

Statistikaameti 2014. aasta andmetel on pereliikmete hooldamise tõttu mitteaktiivseid 15-74 aastaseid inimesi hinnanguliselt 17 400, see on 1,8 protsenti kõigist 15-74 aastastest inimestest ning 5,5 protsenti kõigist 15-74-aastastest mitteaktiivsetest inimestest. Tööturul osalemine on häiritud veel mitmekümnel tuhandel inimesel, kuna paljud hooldajad töötavad osaajaga.

Eesti tööjõu-uuringu 2010. aasta andmetel on hoolduskohustus ligikaudu 30 tuhandel naisel ja 17 tuhandel mehel. Hinnanguliselt kaks kolmandikku kõigist hooldajatest osutab puudega inimesele abi iga päev vähemalt kolm tundi, mida võib lugeda suureks hoolduskoormuseks. Lisaks 15-aastaste ja vanemate inimeste hooldamisele tuleb arvestada, et hoolduskohustus on ka puudega laste hooldamisel, kellest kasvavad üksikvanemaga 27 protsenti.

Rakkerühma töösse on kaasatud sotsiaal-, rahandus- ning haridus- ja teadusministeerium, haigekassa, sotsiaalkindlustusamet, Eesti Puuetega Inimeste koda, MTÜ Eesti Omastehooldus, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide nõukoda, Eesti Linnade liit, Eesti Maaomavalitsuste liit, Tartu linnavalitsus, Teenusmajanduse koda, MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Eesti Õdede liit, Eesti Perearstide selts ning Tartu ja Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö lektor Reeli Sirotkina. Rakkerühma kokkukutsumise ja koordineerimise eest vastutab riigikantselei.

Rakkerühm lähtub oma tegevuse planeerimisel erinevatest olemasolevatest analüüsidest ja informatsioonist ning varasemalt erinevate osapoolte ja huvigruppide poolt tõstatatud probleemkohtadest. Rakkerühma töö käigus kutsutakse temaatilistele aruteludele vajadusel osalema laiem ring osalisi, et kõik olulised valdkonnaga seotud partnerid saaksid anda sisendi rakkerühma töösse.

Hoolduskoormuse rakkerühma tööd juhib Anniki Lai, kellel on pikaajaline sotsiaalvaldkonna poliitikakujundamise kogemus ning kes viimased viis aastat juhtis sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna tööd.

Rakkerühma loomine on ette nähtud valitsuse tegevusprogrammis aastateks 2015-2019 ning rakkerühma ülesannete täitmise tähtaeg on 2017. aasta november.

Valitsus andis rakkerühmade moodustamise ülesande riigikantseleile 2011. aastal.  Rakkerühm moodustatakse mitut ministeeriumi puudutavates valdkondades, kus vajatakse valdkondadeülest koostööd. Varasemalt on riigikantselei juures tegutsenud inimeste oskuste ja tööturu muutuste ühitamise rakkerühm, vigastuste ja vigastussurmade ennetamise poliitika koordineerimise rakkerühm ning e-tervise riikliku strateegia koostamise rakkerühm.

Lisainfo:
Anniki Lai, rakkerühma juht, e-post anniki.lai@riigikantselei.ee, telefon 5698 2289
Rait Kuuse, sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler, e-post rait.kuuse@sm.ee, telefon 626 9321