Rakkerühm hakkab otsima võimalusi ühiskonna ligipääsetavaks muutmiseks

26.09.2019 | 12:05

Uudis
    • Jaga

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks riigikantselei esitatud eelnõu, millega luuakse koostöös sotsiaalministeeriumiga ligipääsetavuse rakkerühm.

Paljudel Eesti elanikel pole võimalik täiel määral ühiskonnaelust osa võtta, sest ühiskonna kujundamisel ei ole arvesse võetud inimeste elukaart ja asjaolu, et suure osa ühiskonnast moodustavad lapsed, vanemaealised, erivajadustega inimesed ja teised rühmad, kes ei saa meie keskkonna võimalusi täiel määral kasutada. Seni on ligipääsetavust käsitletud kitsalt erivajadustega inimeste vaatenurgast lähtudes.

„Me kõik, nii tarbijad, ettevõtjad, teenusepakkujad kui ka poliitikakujundajad võiksime osata mõelda ligipääsetavuse võtmes, sest ainult sel viisil kujuneb meid ümbritsev keskkond kõiki kaasavaks,“ ütles rakkerühma juht Keit Parts. „Tänapäeval ei ole veel palju neid inimesi, kes korteri ostmisel mõtleksid paarkümmend aastat edasi enda vanaduspõlvele ning sellele, kas korteri ligipääsetavus ja kasutajamugavus vastab ka aastate pärast praegusele,“ rääkis Parts.

Partsi sõnul saaksid ka kaupade ja teenuste pakkujad mõelda rohkem näiteks sellele, et ka lapsed ulatuksid pangaautomaadi ja poekassani ning neile ekraanidel esitatav info oleks arusaadav ja kasutatav. Samuti peaksid eakad inimesed suutma kaasas käia tehnoloogia kasutusvõimalustega ning saama kasutada kõiki e-teenuseid.

Elukeskkonna ligipääsetavuse tagamine hõlmab kõikidele inimestele ligipääsu võimaldamist nii füüsilisele kui ka e-keskkonnale, et tagada võrdsed võimalused ning paranda kõikide ühiskonnaliikmete elukvaliteeti ja toimetulekuvõimet.

„Ligipääsetava keskkonna tagamine on vananevas ühiskonnas ellujäämise küsimus, mitte ajutine moevool. See on iseenesest mõistetav, et inimene – vaatamata tema ja tema lähedaste erivajadusele – peab saama iseseisvalt elada ja ringi liikuda,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Ligipääsetavusest on aina enam räägitud, kuid sellest on vähe abi, kui paljudel inimestel puudub siiani võimalus ühiskonnaelus aktiivselt osaleda kehvasti planeeritud elamu, mittetoimiva transpordi või ebamugava e-teenuse tõttu. Me peame ühiselt kokku leppima konkreetsed tegevused, et edendada ligipääsetavust kõikidel elualadel.“

Rakkerühma eesmärk on töötada välja ettepanekud ja meetmed, mis toetavad ligipääsetavuse tagamist nii avalikus kui ka erasektoris. Meetmed hõlmavad uue loodava keskkonna ligipääsetavuse tagamist, olemasoleva keskkonna ligipääsetavuse parandamist ning teemakohase ühiskondliku teadlikkuse ja suutlikkuse suurendamist füüsilise ja infotehnoloogilise keskkonna ning teenuste kujundajate seas.

Rakkerühma töösse on kaasatud eri ministeeriumid, riigiasutused ning kohaliku omavalitsuse ja kolmanda sektori esindajad. Rakkerühma kokkukutsumise ja koordineerimise eest vastutab riigikantselei.

Rakkerühma loomine on ette nähtud valitsuse tegevusprogrammis aastateks 2019–2023 ning rakkerühma ülesannete täitmise tähtaeg on 2021. aasta juuli.

Valitsus andis rakkerühmade moodustamise ülesande riigikantseleile 2011. aastal. Rakkerühm moodustatakse mitut ministeeriumi puudutavates valdkondades, kus vajatakse valdkondade ülest koostööd.

Lisainfo: Keit Parts, rakkerühma juht, e-post keit.parts@riik.ee, telefon 5348 6415.