Rakkerühm tahab aastaks 2035 muuta Eesti ligipääsetavaks ühiskonnaks

22.11.2019 | 14:09

Uudis
    • Jaga

Esimest korda kogunenud ligipääsetavuse rakkerühm leidis, et Eesti ühiskond peaks olema ligipääsetav aastaks 2035, kuid kiired sammud selle suunal saab teha kohe.

"Eelkõige tuleks kiiresti üle vaadata valdkonnad, mis igapäevaselt kujundavad meie keskkonda ning sageli ei nõua muudatused rahalisi vahendeid, vaid on korralduslikud," ütles rakkerühma juht Keit Parts. "Näiteks igapäevaselt toimuv teede ja hoonete ehitus ei tohiks mitteligipääsetavat keskkonda juurde luua."

"Muutuste läbiviimisel on kriitiline ühiskonna üldine teadlikkuse kasv ligipääsetavuse olulisusest," rääkis Parts.

Ligipääsetavuse saavutamine 2035. aastaks on rakkerühma hinnangul ambitsioonikas eesmärk ja selle saavutamise esimesed sammud töötab rakkerühm välja järgneva pooleteise aasta jooksul. Suurimad teemavaldkonnad rakkerühma ees on hooned, teed, transport ja e-keskkonnad.

Rakkerühma juhi sõnul peab riik  juba täna mõtlema sellele, et rahvastikuprognoosi kohaselt on Eestis 2050. aastal 100 tuhat tööealist inimest vähem kui täna ning sama palju rohkem inimesi vanuses 65+. "Kui ühiskond ei ole vanemaealistele, aga ka lastele, lastega peredele, erivajadustega inimestele ja paljudele teistele ligipääsetav või mugav kasutada, mõjutab see tulevikus tugevalt riigi rahakotti ja ei pruugi tulla toime inimeste liikumispiirangute kompenseerimisega sotsiaalkaitse ja teiste poliitikate eelarvest," rääkis Parts. "Seega peavad nii riik kui erasektor teadvustama oma klientuuri eripärasid täna ja paarikümne aasta pärast ning vananevas ühiskonnas on see üha olulisem."

Ligipääsetavuse rakkerühm loomise põhjused peituvad Eesti ühiskonna madalas ligipääsetavuses, mis eelkõige paistab silma avalikus ruumis, kuid eksisteerib ka e-keskkondades nii riigi kui erasektori e-teenuseid tarbides.

Ühiskonnas on ruum täiel määral ligipääsetav ning kaubad ja teenused hästi kättesaadavad inimesele elukaare keskmises osas, mis jääb vahemikku 18-65 eluaastat. Sellest väljapoole jäävates vanuserühmades ja erivajadustega inimeste hulgas on suur osakaal inimesi, kelle igapäevategevusel on piirangud tulenevalt nende kasvust, vanusest ja muudest faktoritest, mis ei luba neil olla ühiskonna täisväärtuslik liige.

Rakkerühm hinnangul ei ole ligipääsetavad lahendused kallid kui sellele mõelda hoone või teenuse loomisel algusest peale. Kõige kallim on olemasoleva füüsilise keskkonna ümberkujundamine. Väljatöötatavad lahendused peavad seega olema riigile jõukohased, kuid piisavalt mõjusad, et jõuda seatud eesmärgini. Rakkerühm hakkab tööle töögruppide vormis ning kaasab aruteludesse kõik valdkonna eksperdid.

Rakkerühma loomine on ette nähtud valitsuse tegevusprogrammis aastateks 2019–2023 ning rakkerühma ülesannete täitmise tähtaeg on 2021. aasta juuli.

Rakkerühma töösse on kaasatud eri ministeeriumid, riigiasutused ning kohaliku omavalitsuse ja kolmanda sektori esindajad. Rakkerühma kokkukutsumise ja koordineerimise eest vastutab riigikantselei.

Valitsus andis rakkerühmade moodustamise ülesande riigikantseleile 2011. aastal. Rakkerühm moodustatakse mitut ministeeriumi puudutavates valdkondades, kus vajatakse valdkondade ülest koostööd.

Lisainfo: Keit Parts, rakkerühma juht, e-post keit.parts@riik.ee, telefon 5348 6415.