Riigikantselei esitas valitsusele esimese rakkerühma töö tulemused

12.06.2014 | 12:18

Uudis
    • Jaga

Inimeste oskuste ja tööturu muutuste ühitamise rakkerühma töö tulemusel saab iga Eesti inimene lähitulevikus testida enda oskusi enesehindamise veebikeskkonnas ja vaadata, mida oleks vaja juurde õppida, et edukalt hakkama saada. Samuti saab lähitulevikus iga-aastaselt täienevast andmestikust uurida tööturul toimuvaid muutusi.

Rakkerühma juhtimisel loodi tööturu seire ja prognoosi ning inimeste oskuste arendamise koordinatsioonisüsteem (lühendina OSKA süsteem).  OSKA süsteem peaks lähiajal looma haridusteenuste struktuuri, mahu ja sisu planeerimiseks regulaarse koostööplatvormi tööandjate ja haridusteenust pakkuvate osapoolte vahele.

Samuti koondab ja analüüsib see infot tööturu ja majanduse arengutest ning tööjõuvajaduse prognoosist ja tagab sellekohase regulaarse teavitustegevuse ning toetab koolituskohtade planeerimisel haridussüsteemi, et paremini arvestada kutseala ja valdkonna vajadustega.

Süsteemi rakendamise eest hakkab vastutama haridus- ja teadusminister ning tegevust korraldab Kutsekoda.

Eesti konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ üks eesmärk on tuua tööhõivesse rohkem inimesi ning tõsta oluliselt tootlikkust hõivatu kohta Euroopa Liidu keskmisega võrreldes. „Nende sihtide saavutamine eeldab ametkondade-üleseid kokkuleppeid,“ ütles rakkerühma töö juht, riigikantselei strateegiabüroo nõunik Tiia Randma.

Vabariigi Valitsus andis riigisekretärile 2012. aasta juunis ülesande moodustada inimeste oskuste ja tööturu parema ühitamise rakkerühm ning esitada valitsusele rakkerühma töö lõpparuanne hiljemalt 2014. aasta juunis.

Rakkerühma formaati soovitas Eestile OECD oma 2011. aasta raportis. „Oskuste ja tööturu vajaduste ühitamine oli kui õpikunäide olukorrast, kus lahenduse leidmiseks on vaja ametkondade ülest koostööd ülesannete ja vastutuse jaotusel,“ lisas Tiia Randma.

Oskuste rakkerühma kaasati Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sihtasutus Innove, Sihtasutus Kutsekoda, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Eesti Töötukassa, Eesti Maaomavalitsuste Liit ja Eesti Linnade Liit.

Rakkerühm annab välja ka raamatu, mis koondab esmakordselt Eesti tööjõu-uuringu, rahvaloenduse, tööjõuvajaduse prognoosi ning tegevusalade ekspertintervjuudest kogutud info. Raamat annab ülevaate Eesti tööturul toimuvast ning lähituleviku tööjõu- ja oskuste vajadusest ning tööturu tulevikutrendidest maailmas.

Head ajakirjanikud, rakkerühma töö tulemusi esitletakse 17. juunil kell 13 Stenbocki majas, kell 14 toimub rakkerühma töö pidulik lõpetamine ning raamatu esitlus. Oma soovist osaleda teatage palun kristiina.tiimus@riigikantselei.ee või 53 0304 53.