Riigikantselei juurde luuakse avaliku sektori innovatsiooni rakkerühm

18.02.2016 | 10:18

Uudis
    • Jaga

Rakkerühma ülesanne on töötada välja ettepanekud, kuidas paremate teenuste osutamiseks ja poliitika tegemiseks suurendada innovatsioonivõimekust Eesti avalikus sektoris ning laiemalt ühiskonna valmidust sotsiaalseks innovatsiooniks.

Rakkerühma tööd asub juhtima Maarjo Mändmaa, kelle sõnul on avalik sektor oma olemuselt pigem konservatiivne ja stabiilne, kuid praegused ühiskondlikud trendid nõuavad sellelt süsteemilt  paindlikkust ja variatsiooniderikkust.

“Kodaniku nõudlikkust saada mitmekesiseid teenuseid  suurendab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia areng. Tahetakse, et ametnike oskused ja töökorraldus oleksid põhimõtteliselt sama kiiresti ümberkujundatavad kui teenused Garage 48 raames,” ütles Mändmaa.

Rakkerühma loomine on ette nähtud valitsuse tegevusprogrammis aastateks 2015–2019 ja ülesannete täitmise tähtaeg on 2017. aasta juuni. Rakkerühma tööd koordineerib riigikantselei.

Rakkerühma lõppraportis nähakse igale ettepanekule ette konkreetne vastutaja. Rakkerühm viib ellu ka pilootprojekte.

Rakkerühma kuuluvad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, rahandusministeeriumi ja siseministeeriumi ning nende valitsemisalade esindajad. Erasektori ja vabaühenduste esindajatena osalevad rakkerühma töös Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Teenusmajanduse Koda, MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse Instituut, Eesti Disainikeskus ning valdkonnas tegutsevad ettevõtjad.

Valitsus andis rakkerühmade moodustamise ülesande riigikantseleile 2011. aastal. Rakkerühm moodustatakse mitut ministeeriumi puudutavates valdkondades, kus vajatakse valdkondadeülest koostööd. Varem on riigikantselei juures tegutsenud inimeste oskuste ja tööturu muutuste ühitamise rakkerühm, vigastuste ja vigastussurmade ennetamise poliitika koordineerimise rakkerühm ning e-tervise riikliku strateegia koostamise rakkerühm. 2015. aasta detsembris loodi riigikantselei juurde ka elanikkonnakaitse rakkerühm ja hoolduskoormuse vähendamise rakkerühm.

Lisainfo: Maarjo Mändmaa, 50 74 696, maarjo.mandmaa@gmail.com, www.riigikantselei.ee/innovatsioon