Riigikantselei juurde luuakse teaduse rahastamise ja korraldamise rakkerühm

09.06.2016 | 10:30

Uudis
    • Jaga

Rakkerühma ülesanne on valmistada ette Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) raportis käsitletud kõrgkoolide ja teadusasutuste ning nende tugiteenuste konsolideerimine ning teaduse ja kõrghariduse rahastamist puudutavate soovituste rakendamine.

Loodav rakkerühm annab hinnangu Eesti teadus- ja kõrgharidussüsteemi konkurentsivõime praegusele olukorrale ja arengupotentsiaalile ning esitab ettepanekud olukorra parandamiseks. Samuti töötab rakkerühm välja avalik-õiguslike ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide edasise konsolideerimise põhimõtted ja kriteeriumid. Hinnang antakse ka avalik-õiguslike ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide tugiteenuste praeguse korralduse otstarbekusele.

Rakkerühm analüüsib lisaks ka kõrghariduse, teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni rahastamise valdkondlikku struktuuri, võrreldes seda Eesti majanduse ja ühiskonna vajadustega. Ettepanekud Eesti konkurentsivõime eesmärkide saavutamiseks vajaliku teaduse ja kõrghariduse pikaajalise rahastamise kava ning kehtiva süsteemi muutmiseks esitatakse valitsusele.

Rakkerühma kuuluvad haridus- ja teadusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja rahandusministeeriumi esindajad, samuti tehakse ettepanek rakkerühma töös osalemiseks Eesti teaduste akadeemiale, Eesti tööandjate keskliidule, teenusmajanduse kojale, Eesti üliõpilaskondade liidule ja rektorite nõukogule.

Rakkerühma töö ülevaate esitab riigisekretär valitsusele 2017. aasta kolmandas kvartalis. Rakkerühma kokkukutsumise ja töö koordineerimise eest vastutab riigikantselei.

12-liikmeline teadus- ja arendusnõukogu nõustab Vabariigi Valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes. TAN otsustas raporti tellimise Eesti ülikoolide ja teiste teadusasutuste, sealhulgas rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade kohta veebruaris 2014. Lõppraport valmis augustis 2015.

Rakkerühmi hakati riigikantselei juurde looma 2011. aastal. Rakkerühm moodustatakse mitut ministeeriumi puudutavates valdkondades, kus vajatakse valdkondadeülest koostööd. Varem on riigikantselei juures tegutsenud inimeste oskuste ja tööturu muutuste ühitamise rakkerühm, vigastuste ja vigastussurmade ennetamise poliitika koordineerimise rakkerühm ning e-tervise riikliku strateegia koostamise rakkerühm. 2015. aasta detsembris loodi riigikantselei juurde ka elanikkonnakaitse rakkerühm ja hoolduskoormuse vähendamise rakkerühm ning veebruaris 2016 avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühm.

Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raport: https://riigikantselei.ee/et/valitsuse-toetamine/teadus-ja-arendusnoukogu/teadus-ja-arendusnoukogu-materjalid

Lisainfo: Henry Kattago, riigikantselei strateegiadirektori asetäitja, 693 5629, henry.kattago@riigikantselei.ee