Avalik konkurss: Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor

19.12.2018 | 09:52

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutab välja avaliku konkursi Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektori ametikoha täitmiseks.

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) on riiklik kompetentsikeskus, kus töötab 150 inimest, kes kujundavad ja kindlustavad igapäevaselt Eesti infoühiskonna alustalasid. RIA arendab ja haldab e-riigi alustaristut, tagab riigi küberjulgeoleku ja infoturbe. RIA on ka e-riigi arendamiseks suunatava euroraha rakendusüksuseks.

Eesti riigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna võtmeasutuse juhina on peadirektori peamine ülesanne tagada RIA kui organisatsiooni tulemuslik ja tõhus toimimine ja arendamine. RIA juht on üks võtmeisikutest Eesti e-riigi ja küberturvalisuse visiooni, eesmärkide ja tegevussuundade määramisel ja elluviimisel; samuti üks e-Eesti väljapaistvamaid kõneisikuid maailmas.

Kandidaadile esitatavad nõuded:
1. magistrikraad või sellele vastav haridustase;
2. vähemalt 3-aastane organisatsiooni või suure struktuuriüksuse juhtimiskogemus ja vähemalt 5-aastane töökogemus IKT valdkonnas;
3. inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
4. kompetentsid vastavalt avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudelile;
5. laiapõhjalised ja sisulised teadmised Eesti e-riigi ja küberturvalisuse olukorrast ning IKT valdkonna suundumustest nii Eestis, Euroopa Liidus kui ka maailmas.

Eelistatud on kandidaat, kellel on rahvusvaheline erialase töö kogemus.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Kandideerimistaotluses palume esitada:
- motiveeritud avalduse, s.h. kinnituse, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid ametnikuna teenistusse võtmise; 
- elulookirjelduse (soovitavalt europassi CV vormil);
- tunnistuse või diplomi koopia kvalifikatsiooni või hariduse kohta;
- essee teemal: „Riigi Infosüsteemi Ameti ees seisvad ülesanded muutuval IKT maastikul ning peadirektori roll nende saavutamisel“. Essee pikkus kuni 2 lehekülge.

Kandideerimistaotluse palume esitada hiljemalt 21.01.2019. a. tippjuhtide valikukomisjonile aadressil Rahukohtu 3, Tallinn 15161, märgusõnaga „RIA peadirektori konkurss“ või digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil tippjuhid@riigikantselei.ee

Lisainfo telefonil 693 5460 (Riigikantselei) või 625 6311 (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium).