Rummo: integratsiooniprogramm jätkub vaatamata Venemaa süüdistustele

05.03.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

“Venemaa süüdistused, nagu Eestis kiusataks taga rahvusvähemusi ja immigrante, on enam kui absurdsed,” rõhutas rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo, andes välisabiprojekti “Mitmekultuuriline Eesti” juhtkomiteele ülevaate Eesti integratsiooni- ja naturalisatsioonipoliitika elluviimisest. Minister kinnitas, et Euroopa Liidu laienemise eelne propagandakampaania, millega Venemaa oma huvides püüab rahvusvaheliselt diskrediteerida ELi uusi liikmesriike, ei kalluta Eestit kõrvale tema hästi sisssetöötatud integratsiooniprogrammi jätkamisest ja süvendamisest. Rummo eesistumisel töötav projekti juhtkomitee kinnitas oma tänasel istungil projekti 2003. aasta tegevusaruande ja 2004. aasta eelarve kogumahus 8,8 miljonit krooni, millest 5,5 miljonit katavad välispartnerid. “Mitmekultuurilise Eesti” raames toimib kümme allprojekti, millest suurima rahalise toetuse saab tänavu eesti keele õpe keelelaagrites ja pereõppes, meediaharidus ning tööjõulähetused valdavalt venekeelsest töökeskkonnast eestikeelsesse. Jätkub ka lasteaedade personali täiendkoolitamine, eesti ja vene õppekeelega koolide õppekavaarendus, kodanikuteadlikkuse arendamine ja teised varasemad töösuunad. “Mitmekultuuriline Eesti” on Eesti Vabariigi valitsuse koostööprojekt Suurbritannia, Soome , Rootsi ja Norraga aastaiks 2002-2004, mida viiakse ellu riikliku integratsiooniprogrammi raames. Lisainformatsioon:Taavi RõivasRahvastikuministri büroo juhatajaTel: 5119799

Välisabiprojektist Mitmekultuuriline Eesti

Eesti Vabariigi Valitsus koostöös Soome, Norra, Suurbritannia ja Rootsiga käivitasid 27. märtsil 2002. a. välisabiprojekti “Integreeruv Eesti 2002-2004”. Projekt on osa riiklikust programmist "Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007". Riikliku programmi eesmärk on multikultuurilise ühiskonnamudeli loomine, mida iseloomustavad kultuurilise pluralismi põhimõtted, tugev ühisosa ja Eesti kultuurilise aluse alalhoidmine ja arendamine.

Projekti tööd juhib 15-liikmeline juhtkomitee, kuhu kuuluvad projektis osalevate riikide saatkondade esindajad, erinevate ministeeriumite esindajad, rahvusvähemuste, akadeemiliste ringkondade ja riigikogu liikmed. Juhtkomitee esimees on rahvastikuminister.

Projekti eesmärk on propageerida integratsiooniprotsessi Eesti ühiskonnas keelelis-kommunikatiivses, õiguslik-poliitilises ja sotsiaal-majanduslikus sfääris ja saavutada laiaulatuslik mõju ühiskonnas läbi tegevuste erinevates valdkondades.

Suur osa projekti tegevustest on suunatud noortele. Toetatakse eesti keele õpet, sealhulgas keelekümblust eelkooli- ning alghariduse tasemel, soodustatakse eesti ja vene keelt kõnelevate noorte omavaheliste kontaktide teket, samuti kontakte organisatsioonide ja koolide vahel. Tugevdatakse mitte-eestlaste keelelist ja professionaalset konkurentsivõimet tööjõuturul, kaasatakse mitte-eestlasi aktiivselt tarbima kohalikku meediat ning suurendatakse mitte-eestlaste teadmisi ja motivatsiooni kodakondsuse taotlemisel.