Säästva arengu komisjon esitles raportit Eesti transpordikorralduse jätkusuutlikkusest

26.01.2011 | 10:53

Uudis
    • Jaga

Säästva arengu komisjon esitles täna säästva transpordi raportit, mille eesmärk on anda hinnang Eesti transpordi ja liikuvuse praegustele suundumustele ning sellest lähtuvalt võimekusele täita rahvusvahelised keskkonnakohustused.

Eesti transpordikorralduse säästlikkuse hindamiseks analüüsiti transpordisektori ja elanike liikuvust ning kõrvutati näitajaid Euroopa Liidu liikmesriikide ning lähinaabrite Läti ja Soome tulemustega. Ühtlasi analüüsiti läbi kolm erinevat stsenaariumit transpordi suundumuste ennustamiseks.

Säästva arengu komisjoni esimehe Mait Klaasseni sõnul on raporti näol saadud palju olulist infot Eesti transpordisektori keskkonnasäästlikkuse ja inimeste liikumismustrite kohta. „Inimeste liikuvust ja transpordi jätkusuutlikkust ei saa arendada eraldiseisvana. See eeldab nii planeeringute valdkonna, koolivõrgu, elamumajanduse kui ka muude valdkondade koos käsitlemist,“ lisas Klaassen.

Raportis leitakse, et praeguste suundumuste jätkumist kirjeldava stsenaariumi põhjal ei arene Eesti transport ja liikuvus tänasest jätkusuutlikumalt. Inimeste autokasutus on tõusnud majanduskasvuga samas tempos ja see on kaasa toonud transpordi energiakulu ja kasvuhoonegaaside heite kiire kasvu. Seetõttu mistõttu ületab Eesti praktiliselt juba täna 2020. aastaks Euroopa Liidus seatud kasvuhoonegaaside kasvu ohjeldamise „lage“.

Mittesäästlikele hoiakutele osutab ka asjaolu, et Eestis registreeritavad uued autod on ühed Euroopa ebaökonoomseimad ning ühistranspordi piletihinnad on kasvanud kiiremini võrreldes sõiduautoga seotud kuludega.

Raporti koostamist juhtinud Säästva Eesti Instituudi ekspert Mari Jüssi rõhutas, et kuigi Eesti majandus on seni olnud üsna transpordimahukas ja autostumine kiire, ei saa kuidagi öelda, et Eesti elanik on lootusetult autostunud. „Eestis on säästvama transpordi arendamise varu suur ja lähtekoht selleks hea: Eestis on ühistranspordi osakaal igapäevases liikumises Euroopa keskmisest suurem ning Eesti linnades jalgsikäigu ja ühistranspordi osakaal ligikaudu 2/3 kõikidest liikumistest,“ ütles Jüssi. „Samas näitab eestlaste uute autode kütusekulukus, et kütuseaktsiis pole olnud piisav vahend tarbimisvalikute kujundamisel.“

Raporti eksperdid rõhutasid ka, et praegu tehtavate transpordiinvesteeringute ja planeeringuotsustega on võimalik ka tuleviku autokasutust ja kütusetarbimist ohjata, keskendudes enam ühistranspordi ja kergliikluse arendamisele ning teede korrashoiu tagamisele.

Raporti koostamist rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondist ja Riigikantselei eelarvest.

Säästva transpordi raport koos lühikokkuvõttega on kättesaadav http://www.valitsus.ee/et/riigikantselei/saastev-areng/saastva-arengu-komisjon/saastva-transpordi-raport

Säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud asjatundjate komisjon, mille ülesandeks on analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat ning koosneb seitsmeteistkümne valitsusvälise organisatsiooni esindajast. Komisjon keskendub oma töös igal aastal 1-2 fookusteemale, mille osas viiakse läbi uuringuid, analüüse ja raporteid ning töötatakse välja konkreetsed ettepanekud. Fookusteemad valitakse välja komisjoni liikmete poolt.

Lisainfo: Keit Kasemets, Riigikantselei strateegiadirektor, tel 693 5623, keit.kasemets@riigikantselei.ee

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
693 5605
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee