Säästva arengu komisjon hakkab uurima meeste hoiakuid pere loomisel

23.04.2014 | 17:36

Uudis
    • Jaga

Säästva arengu komisjon kinnitas oma järgmiseks fookusteemaks meeste hoiakute mõju sündimusele. Seni on sündimusega seotud analüüsid keskendunud enamasti eelkõige naistele.

Uuringu põhieesmärk on analüüsida Eesti meeste hoiakuid pere loomisel ning tervise, hariduse, hõive ja väljarände mõju sündimusele. Uuringus vaadeldakse meeste erinevatest sotsiaaldemograafilistest tunnustest (vanus, haridus, töökoht, sissetulek, tervislik seisund, perekonnaseis) tulenevaid erisusi pereloomisega seotud väärtushinnangutele ning tegelikule käitumisele.

Uuringu käigus hinnatakse ka Eesti meeste varajasest suremusest ning vigastustest tingitud mõju sündimusele ja loomulikule iibele.

Eesti rahvaarv on pidevalt vähenenud. Esialgsetel andmetel sündis 2013. aastal Eestis 13 831 last ja suri 15 474 inimest, seega oli loomulik iive 2013. aastal 1643 inimesega negatiivne. Viimati sündis sama vähe lapsi 2005. aastal.

Taasiseseisvumise järel on iive olnud positiivne vaid 2010. aastal (+35). Lähituleviku sündimust hakkab järjest tugevamini mõjutama 1990. aastatel toimunud sündimuse vähenemine.

Senised sündimuseteemalised uuringud keskenduvad enamasti eelkõige naistele ja nende valikutele ning väärtushinnangutele laste saamisel. Uuring valmib orienteeruvalt 2014. aasta lõpuks.

Säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud 19 valitsusvälise organisatsiooni esindajatest koosnev asjatundjate komisjon, kelle ülesanne on analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat. Komisjon keskendub oma töös igal aastal 1–2 fookusteemale, mille raames tehakse uuringuid ja analüüse ning töötatakse välja konkreetseid poliitikasoovitusi.

Säästva arengu komisjoni eestvedamisel on viimastel aastatel valminud neli raportit. Eelmise aasta fookusteema oli kultuuripärandi kaitse, mille raames on valmimisel raport eraomandis olevate kinnismälestiste kasutamisest ja kaitse senisest toimimisest, antakse soovitused kinnismälestiste hoidmise tõhustamiseks ja kasutusvõimaluste arendamiseks. Fookusteemad valitakse välja komisjoni liikmete poolt ning raportile valitakse liikmete seast raportöör. Komisjoni teenindab Riigikantselei.

Säästva arengu komisjonist lähemalt: http://valitsus.ee/et/riigikantselei/saastev-areng/saastva-arengu-komisjon