Säästva arengu komisjon hakkab uurima roheliste töökohtade loomise võimalusi Eestis

23.08.2011 | 12:57

Uudis
    • Jaga

Säästva arengu komisjon kiitis maikuus toimunud koosolekul heaks roheliste töökohtade raporti lähteülesande ning valis teema raportööriks Rektorite Nõukogu, kellega sõlmiti augustikuus leping raporti koostamiseks. Tegemist on säästva arengu komisjoni kolmanda fookusraportiga, mille eesmärk on uurida töökohtade muutuvat iseloomu olukorras, kus säästva ja rohelise majandusarengu põhimõtted on riigi poliitikas üha läbivamad. Rohelise majanduse areng toob kaasa muutused töökohtades ja tööjõuvajadustes.

Roheline töökoht on uus või olemasolev töökoht, kus nõutakse nn traditsioonilistest oskustest erinevaid oskusi, mis on vajalikud kohanemiseks rohelise majanduse põhimõtetega ning liikumiseks süsinukuvaesema majandusmudeli suunas.

Raport keskendub Eesti põllumajandus-, metsamajandus-, ehitus- ja transpordisektorile eesmärgiga anda ülevaade roheliste töökohtade tekkepotentsiaalist ning hariduse vastavusest töökohtadel nõutavatele oskustele. Sektorid on valitud lähtudes rahvusvahelises kirjanduses toodud hinnangutest, mille kohaselt nimetatud sektorites esineb nn rohelisi muutusi enim. Samuti töötatakse välja poliitikasoovitused, mis on suunatud kõrghariduse vastavusele rohelise majanduse vajadustega.

Roheline töökoht ei ole tingimata uus töökoht, enamasti on tegemist olemasoleva töökohaga, millel nõutavad oskused on ajas muutuvad rohelise arengu põhimõtete arengule riiklikes poliitikavaldkondades. Eesti valitsuse tegevusprogrammis ja Konkurentsivõime kavas „Eesti 2020“ on olulisel kohal rohelise majanduse põhimõtted nagu ökoloogiline maksureform, energia- ja ressursisääst ning taastuvate energiaallikate osakaalu suurendamine – need on valdkonnad, millel on oluline mõju tööturule ja mis tingivad nn traditsiooniliste oskuste asendumise uute oskustega.

Töökohtadel nõutavate oskuste muutus toob kaasa ka surve muudatusteks kõrghariduses, et tagada tööturule suundujaile vajalikud oskused. Koostatava raporti eesmärk on prognoosida töökohtadel nõutavate oskuste muutusi andes seeläbi valitsusele sisendit tööturu- ja hariduspoliitika kujundamisel.

Säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud asjatundjate komisjon, kelle ülesandeks on analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat ning mis koosneb seitsmeteistkümne valitsusvälise organisatsiooni esindajatest. Komisjon keskendub oma töös igal aastal 1-2 fookusteemale, mille osas viiakse läbi uuringuid, analüüse ja raporteid ning töötatakse välja konkreetsed ettepanekud. Fookusteemad valitakse välja komisjoni liikmete poolt ning raportile valitakse liikmete seast raportöör.

Säästva arengu komisjoni viimane raport uuris Eesti transpordi suundumusi säästva arengu aspektist.