Säästva arengu komisjon näeb vajadust Eesti maapõue alase teadmise parandamiseks

17.09.2015 | 08:51

Uudis
    • Jaga

Säästva arengu komisjoni nõupidamine keskendus Eesti maapõue teaduspõhisele uurimisele ja planeerimisele. Komisjoni hinnangul on Eestil vaja paremat teavet oma maapõue kohta, et selle kasutamist paremini planeerida.

Arutelul osalenute hinnangul vajab maavarasid puudutav teave  uuendamist ja koondamist riigi kätte, et see oleks omakorda kättesaadav nii ettevõtjatele kui maaomanikele, aga ka maakasutuse planeerijatele. „Vaja on eraldi rakendusuuringute programmi, mille abil analüüsida uute keskkonnahoidlike ja sotsiaal-majanduslikult efektiivsete  tehnoloogiate kasutamisvõimalusi, arvestades seejuures maavarade taastumatust," ütles komisjoni esimees  Kaja Peterson.

Komisjoni arutas ka järgmise fookusraporti teemat. Arvult seitsmes fookusraport keskendub strateegia Säästev Eesti 21 ajakohasusele. Komisjonil on kavas tellida uuring ning kaasata arutellu ka laiem avalikkus. Lisaks olukorra analüüsile peaks fookusraport välja tooma ka Eesti uued väljakutsed ja võimalused seoses globaalsete säästva arengu eesmärkidega.

Lisaks sai komisjon ülevaate Eesti Euroopa Liidu poliitika eelnõust, Pariisi kliimaläbirääkimistest ning ÜRO  tippkohtumisel heakskiidetavatest ülemaailmsest säästva arengu eesmärkidest.

Säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud 19 valitsusvälise organisatsiooni esindajatest koosnev asjatundjate komisjon, kelle ülesanne on analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat. Komisjoni teenindab riigikantselei.

Lähemalt komisjonist: https://riigikantselei.ee/et/saastev-areng

Lisainfo:
Kaja Peterson, säästva arengu komisjoni esimees, 6 276 104, kaja.peterson@seit.ee
Eili Lepik, riigikantselei strateegiabüroo, 693 5619, eili.lepik@riigikantselei.ee