Säästva arengu komisjon rõhutas puidust ehitamise olulisust

08.11.2011 | 16:49

Uudis
    • Jaga

Säästva arengu komisjon arutas oma tänasel istungil puidust ehitamise eeliseid ja puidu erinevate kasutusviiside olulisust keskkonnahoiu ja kliimamuutuste seisukohalt. Ühtlasi avaldas komisjon Eesti poolset toetust kavatsusele, et OECD viiks läbi puitehitiste elukaare rahvusvahelise analüüsi.

Märt Riistop Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidust andis komisjonile ülevaate puidu eeliskasutamise trendidest nii Euroopas kui maailmas laiemalt. Riistop tõstis esile, et puidu kasutamine suurendab nooremate metsade osatähtsust ja seega ka metsade CO2 sidumise võimekust. Kliimamuutustega tegelemise aspektist on Riistopi järgi oluline puidus ladestunud süsiniku ringlusest pikaks ajaks välja tõmbamine ehk puidust ehitamine ning muud säästlikud puidu kasutusviisid. Samuti kulub puidu kasutamisel muude materjalidega võrreldes tunduvalt vähem energiat.

Samas nentis Riistop, et puidu kasutamise laiem levik Eestis on piiratud mitmetest asjaoludest. „Kui mujal Põhjamaades on puitehitiste olulisteks tellijateks kohalikud omavalitsused, siis Eestis on KOV-ide osatähtsus ehitusturul pigem väike,“ selgitas ta. Lisaks sellele iseloomustab ehitussektorit ka tehnoloogiline inertsus, mis mõjutab puitkonstruktsioonidega majade laiemat levikut.

Kokkuvõtvalt märkis Riistop, et Euroopas süveneb puidu eeliskasutamine ning Eestis on seda võimalik kiirendada keskvõimu tugevama sekkumisega vastavate arengukavade ja meetmete välja töötamisel.

Ettekandele järgnenud arutelul tõstis Riistop esile, et energiatõhususe aspektist ei tohi samastada palkmaju puitmajadega. „Energiatõhusus on probleemiks eelkõige palkmajade puhul, puitkonstruktsioonidega majad või ristpuidust ehitatud majade puhul energiatõhusus probleemiks ei ole,“ märkis ta.

Seoses koostatava roheliste töökohtade raportiga arutas komisjon tänasel istungil ka rohelise töökoha mõistet Eestis. Samuti käsitleti muude küsimuste hulgas säästva arengu põhimõtete arvestamist riiklikes arengukavades.

Säästva arengu komisjon koosneb 17 valitsusvälise organisatsiooni esindajast ja tegeleb riigi pikaajalise säästva arengu küsimustega. Komisjoni peamiseks ülesandeks on Eesti kestliku arengu jälgimine ning erinevate temaatiliste fookusraportite koostamine. Komisjoni ülesannete hulka kuulub riigi jätkusuutlikku arengut edendavate ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele.

Tutvu komisjoni tööga lähemalt siit: http://valitsus.ee/et/riigikantselei/saastev-areng/saastva-arengu-komisjon