Teadus- ja Arendusnõukogu sekretariaati juhib Marek Tiits

11.10.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

TallinnasStenbocki majas, 11. oktoobril 2001. a.Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN) sekretariaadi juhatajana alustas tööd Marek Tiits. 

Marek Tiits (s. 1971) on lõpetanud Tartu Ülikooli informaatika erialal. Aastatel 1994-1998 töötas Marek Tiits Eesti Hariduse ja teaduse Andmesidevõrgu projektijuhina, aastatel 1999-2001 sihtasutuses Archimedes. Käesoleval aastal töötas Tiits Euroopa Komisjoni Infoühiskonna Peadirektoraadi rahvusliku eksperdina.

Teadus- ja Arendusnõukogu on Vabariigi Valitsuse juures asuv valitsust nõustav kogu. Teadus- ja Arendusnõukogu esimeheks on
peaminister. Teadus-ja Arendusnõukogu nõustab Vabariigi Valitsust teadus- ja arendustegevuse strateegia küsimustes, esitab Vabariigi Valitsusele oma seisukoha ministeeriumide esitatud teadus- ja arendustegevuse riiklike programmide kohta, esitab Vabariigi Valitsusele igal aastal  Eesti teadus- ja arendustegevuse aruande ning eelseisva perioodi teadus- ja arenduspoliitilised eesmärgid, nõustab Vabariigi Valitsust riigieelarve eelnõu kujundamisel teadus- ja arendustegevuseks ettenähtud summade osas erinevate ministeeriumide ning teadus- ja arendustegevuse finantseerimise liikide kaupa, nõustab Vabariigi Valitsust riigi teadus- ja arendusasutuste asutamisel, ümberkorraldamisel ja tegevuse lõpetamisel ja nõustab Vabariigi Valitsust teadus- ja arendusasutuste evalveerimise põhimõtete ja kriteeriumide kehtestamisel. 

Riigikantselei
struktuuris tegutseva sekretariaadi ülesanne
on teenindada Teadus- ja Arendusnõukogu ja korraldada selle asjaajamist. Sekretariaat valmistab ette TAN-i istungid ja vormistab istungite protokollid, korraldab ja jälgib TANi otsuste täitmist ning aitab kaasa TANi poolt moodustatud töörühmade tööle, kogub, töötleb ning analüüsib teadus- ja arendustegevuse alast informatsiooni, koostab aruandeid ning informeerib avalikkust, TANi poolt vastu võetud otsustest ja tegevusest, loob ja peab TANi tegevuseks vajalikke andmebaase.Lugupidamisega,Jaanus Rankla

Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832