Uus avatud valitsemise tegevuskava on avalikul konsultatsioonil

06.06.2016 | 11:33

Uudis
    • Jaga

Avatud valitsemise partnerlust (AVP) koordineeriv kogu on saanud valmis tegevuskava eelnõu aastateks 2016-2018 ja riigikantselei esitas selle avalikule konsultatsioonile.

Riigi esindajaid ja valitsusväliseid partnereid ühendava kogu otsusel keskendub uus tegevuskava aastateks 2016–2018 poliitikakujundamise avatuse ja kaasatuse suurendamisele ning kodanikukesksete avalike teenuste arendamisele.  Uuendusena on koordineeriva kogu töösse kaasatud ka riigikogu ja kohalikud omavalitsused.

Pärast uue tegevuskava prioriteetide kokkuleppimist korraldas riigikantselei koostöös koordineeriva koguga avatud ideekorje, mille käigus koguti 33 ettepanekut konkreetseteks tegevusteks ning nendele tuginedes otsustas koordineeriv kogu kavandada tegevuskavasse üheksa tegevust.

Eelnõuga saab tutvuda siin, avalik konsultatsioon on avatud 18. juunini. Konsultatsiooni käigus oodatakse tagasisidet eri osapooltega koostöös valminud tegevuskavale, eelkõige küsimustele,  kas selles on tähelepanu pööratud olulistele teemadele, kas midagi olulist on puudu ning milliste tegevuste elluviimisesse ollakse valmis omalt poolt panustama.

Uus tegevuskava on plaanis valitsuses kinnitada juuni lõpus, et seejärel esitada see AVP rahvusvahelisele sekretariaadile.

OECD värskelt avaldatud andmete järgi on kaasatus poliitikakujundamisse Eestis oluliselt tõusnud. OECD riikidega võrreldes on Eesti kuuendal kohal (38 riigi seas), eelmises raportis oli Eesti 33. kohal (36 riigi seas). Näitaja mõõdab kui kaugele kaasab täidesaatev võim seadusloomes osapooli, hinnatakse konsultatsioonimeetodeid, avatust, läbipaistvust ja tagasisidemehhanisme.

AVP koordineeriv kogu moodustati 2014. aasta septembris. Sinna kuuluvad nii riigi kui ka valitsusväliste partnerite esindajad, sh vabaühenduste, tööandjate ja töövõtjate, 2016. aastast ka riigikogu ja kohalike omavalitsuste esindajad.

Kogu ülesanne on koostada tegevuskava ja koordineerida selle elluviimist, anda osalistele soovitusi ja langetada partnerlusega seotud otsuseid, samuti anda hinnang tegevuskava elluviimisele ning laialdaselt kajastada Eesti avatud valitsemise partnerluses osalemise eesmärke ja tegevusi.

Eesti liitus avatud valitsemise partnerlusega 2012. aastal ning see ühendab praegu 69 riiki. AVP on rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks maailmas, mis kasutab tehnoloogia arengust tulenevaid võimalusi. Avatud valitsemine tähendab võimu teostamist ausalt, läbipaistvalt ja dialoogis kodanikega. AVPga liitunud riigid võtavad endale kohustuse järgida avatud valitsemise põhimõtteid ja töötavad eri osapooltega koostöös välja tegevuskava.
Tegevuskava elluviimise hindamiseks koostatakse nii enesehindamise raport kui ka sõltumatu hinnang.

Lähemalt avatud valitsemise partnerlusest: www.valitsus.ee/avp

Lisainfo: Liis Kasemets, riigikantselei strateegiabüroo nõunik, 693 5627, liis.kasemets@riigikantselei.ee